fbpx
cele jakościowe iso 9001

Cele jakościowe ISO 9001 – definicja i jak wyznaczyć? 

Jestem zwolennikiem wyznaczania celów w życiu i przede wszystkich firmie. Bez celu, azymutu, kierynku dryfujemy przez życie, reagujemy na to co się w okół nas dzieje. Podobnego zdania (co mnie bardzo cieszy), byli autorzy ISO 9001. W tym artykule podzielę się z Tobą najlepszymi praktykami w i ułatwię wyznaczać cele jakościowe ISO 9001. Zapraszam.

Cele jakościowe ISO 9001 – definicja

Co to są cele jakościowe? O celach jakościowych mówi punkt 6.2 normy ISO 9001. 

Punkt 6.2 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia

6.2.1 Organizacja powinna ustanowić cele jakościowe dla odpowiednich funkcji, szczebli i procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością.

Cele jakościowe powinny:

 1. być spójne z polityką jakości;
 2. być mierzalne;
 3. uwzględniać mające zastosowanie wymagania;
 4. odnosić się do zgodności wyrobów i usług, a także do zwiększenia zadowolenia klienta;
 5. być monitorowane;
 6. zostać zakomunikowane;
 7. być aktualizowane w razie potrzeby;

Organizacja powinna utrzymywać udokumentowane informacje dotyczące celów jakościowych.

6.2.2 Organizacja, planując jak osiągnąć cele jakościowe, powinna określić:

 1. co ma być zrobione;
 2. zasoby;
 3. kto będzie odpowiedzialny;
 4. czas na realizację;
 5. sposób oceny. 

Wyznaczenie celów jest bardzo ważnym i kluczowym etapem w organizacji. Odpowiednio wyznaczone i określone cele odgrywają znaczącą rolę w sprawnym i efektywnym działaniu organizacji. Dobrze ustalone cele są wskazaniami do działania dla pracowników. Ułatwiają poprawę jakości pacy, są motywacją do pracy. Cele jakościowe związane są z rozwojem firmy – planowanie, kontrolowanie
i nadzorowanie działań. 

Jak wyznaczyć cele jakościowe ISO 9001?

Teraz najtrudniejszy moment… Czas na wyznaczenie celów. Jak to zrobić? Pomoże ci w tym metoda SMART. Co to jest metoda SMART? Jest to metoda wspomagająca prawidłowe definiowanie celów. Jeśli chcemy wyznaczyć cele zgodnie z tą metodą, musimy uważnie przeanalizować to co chcemy osiągnąć. Słowo SMART pochodzi od wyrazów:

 • Specific – specyficzny, skonkretyzowany;
 • Measurable – mierzalny,
 • Achievable – osiągalny,
 • Relevant – istotny,
 • Time-bound – określony w czasie.

Cele mają być specyficzne, skonkretyzowane, czyli powinny być jasno sprecyzowane
i zdefiniowane. Mają być precyzyjnie opisane, aby wiedzieć czego dotyczą. 

Podczas wyznaczenia celów pamiętaj, że mają być mierzalne, aby można je było monitorować
i zmierzyć. Dzięki temu będziesz mógł w łatwy sposób sprawdzić, czy cel został osiągnięty poprzez podanie faktycznych wartości. 

Cele powinny być osiągalne. Ustalając cele jakościowe pamiętaj, aby były osiągalne, bo jak osiągnąć cel, który nie będzie możliwy do wykonania. Jeśli chcesz osiągnąć cel, powinieneś mieć możliwość uzyskania niezbędnych zasobów potrzebnych do jego realizacji. Takich jak: pieniądze, czas, materiały, ludzie, umiejętności, wiedza.

Podczas wyznaczania celów wybierz taki cel, abyś mógł go zrealizować. Cele powinny być istotne, odpowiadać strategicznemu działaniu organizacji. Powinny stanowić określoną wartość dla Ciebie.

Cele powinny być określone w czasie. Wyznaczając cel, określ termin realizacji. Ważnym aspektem jest wyznaczenie terminu realizacji. Będziesz wiedział, ile masz czasu na wykonanie zadania, jak rozłożyć sobie w czasie poszczególne etapy. Będziesz mógł monitorować na jakim etapie już jesteś i ile pozostało Ci do końca. Wyznaczając termin realizacji celu, motywujesz się do działania.

Podczas wyznaczania celów pamiętaj, że mają być spójne z Polityką Jakości (dokumentem, który opisuje działania, rozwój i doskonalenie systemu jakości w organizacji).  Norma ISO 9001 mówi, że Polityka Jakości tworzy ramy do ustanowienia celów jakościowych.

Cele powinny też wynikać z kontekstu organizacji i bazować na analizie ryzyk i szans. Musi to być fundament to kreowania kieurnku organizacji.

Cele Jakościowe ISO 9001 – Kto może wyznaczyć?

Zgodnie z normą ISO 9001:2015 w pkt 5.1.1 Najwyższe Kierownictwo powinno wskazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością poprzez zapewnienie ustanowienia polityki jakości i celów jakościowych dla systemu zarządzania jakością i ich kontekstem oraz strategicznym kierunkiem organizacji. Cele jakościowe powinny być wyznaczone dla: odpowiednich funkcji, szczebli i procesów.

Dyrektor firmy, kierownictwo powinno wyznaczyć proces wyznaczania celów jakościowych. Warto angażować do tego procesu kierowników, liderów z każdego szczebla organizacji. Dyrektor fabryki nie zawsze dostrzega wszystkie potrzeby, które mogą mieć wpływ na jakość w poszczególnych procesach. Inaczej widzi to brygadzista, który tydzień w tydzień złomuje kilka sztuk z powodu przestarzałego systemu w maszynie.

Z drugiej strony brygadzista nie widzi szerokiego spektrum prowadzenia firmy, globalnych zmian zachodzących na rynku czy zmiany strategii całej grupy.

Cele jakościowe ISO 9001 – Przykłady

W zależności, kto będzie wyznaczał cele jakościowe, będą one różne. Na pewno będą zgodne
i spójne z Polityką Jakości. Będą mierzalne i wyznaczone metodą SMART.

Przykłady celów:

 • pozyskanie nowych klientów (minimum 2) do końca czerwca 2023 roku,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników o szkolenie na wózki widłowe (minimum 5 osób) do końca kwietnia 2023 roku,
 • obniżenie poziomu odpadowości na stanowisku nr 1 z 3% do 2% poprzez przeanalizowanie procesu, analizę przyczyn do końca maja 2023 roku,
 • terminowe opracowywanie wycen nowych projektów termin do styczeń 2023 roku.

Przykładów celów jakościowych może być bardzo dużo:

 • szkolenie z rysunku technicznego w Szkole Jakości termin do marzec 2023 roku.

Wyznaczając cele określ sposób realizacji, na przykład:

 • aktualizacja strony internetowej,
 • zakup maszyny CNC,
 • szkolenie w Szkole Jakości,
 • zatrudnienie nowego pracownika.

Wyznacz osobę bądź osoby odpowiedzialne. Określ termin realizacji oraz jeśli jesteś w stanie to zasoby. Miernik realizacji oraz sposób monitorowania realizacji celu pomogą ci monitorować status. 

Czy można zmienić cele jakościowe ISO 9001 w ciągu roku?

Tak. Świetnym przykładem zmiany celów jakościowych była sytuacja w 2020 roku. Firmy wyznaczyły odpowiednie cele do sytuacji ze stanu grudnia 2019 lub stycznia 2020… a następnie cały świat nawiedziała pandemia….

Kto nie dostosował się do nowej rzeczywistości, nie zmienił celów… zapewnie przepadł.

Gdy zmienia się kontekst, trzeba zmienić cele. Wówczas trzeba zmienić plan, zmienić termin realizacji bądź sposób realizacji. Jeśli cel okaże się niemożliwy do zrealizowania wówczas cel należy zmienić.

Zazwyczaj w organizacjach zmiana celów musi być zatwierdzona przez najwyższe kierownictwo i nie jest to błyskawiczny proces. Nie mniej jednak warto sygnalizować brak efektów lub zmianę kontekstu, która ma wpływ na to czy jest w ogóle sens realizować dany cel.

ISO 9001 System i Narzędzia – 5 godzinne szkolenie z przykładami, narzędziami i dowodami spełnienia wymagań dla audytora

Chcesz zrozumieć bardzo dobrze wymagania ISO 9001? Poznać narzędzia oraz dokumenty, które należy utrzymywać? Chcesz znać odpowiedzi na pytania audytorów certyfikujących? 

Jesteś w dobrym miejscu, poznaj nasze szkolenie ISO 9001 System i Narzędzia.

Podsumowanie

Określając cele jakościowe wykorzystaj metodę SMART. Dobrze wyznaczone cele jakościowe spowodują sprawne i efektywne działanie organizacji. Pamiętaj, aby cele jakościowe ISO 9001 bazowały na kontekście organizacji oraz analizie ryzyk i szans.

About the Author Artur Mydlarz

follow me on: