fbpx
iso 9001 polityka jakości

Polityka Jakości ISO 9001 – jak napisać oraz przykłady

W celu sprawnego funkcjonowania organizacji niezbędny jest dokument, który będzie zawierał najistotniejsze informacje dotyczące organizacji. Dokumentem tym jest Polityka Jakości.  Jakie informacje powinna zawierać? Jak ją opracować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule. Zapraszam do przeczytania.

Polityka Jakości – definicja

Co to jest Polityka Jakości? Jak możemy ją zdefiniować? Polityka Jakości jest częścią strategii przedsiębiorstwa dotyczącą problematyki jakości. Jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością, opracowywanym przez najwyższe kierownictwo. Dokument ten zawiera informacje dotyczące organizacji. 

W Polityce Jakości zawrzyj  informacje dotyczące misji i wizji organizacji. Wizja firmy powinna zawierać charakterystykę przedsiębiorstwa, opisywać pożądany stan do którego, każdy będzie dążyć. Powinna być realna, zwięzła, ma motywować do działania.

Natomiast misja firmy jest krótkim opisem najważniejszych celów przedsiębiorstwa. Opisuje cel istnienia firmy, sprecyzowany obszar działalności, wartości firmy, przedstawia założenia
i przekonania organizacji. Przedstawiając misję firmy, przedstawisz wizytówkę firmy. 

Oprócz wizji i misji przedsiębiorstwa Polityka powinna określać działania, rozwój
i doskonalenie systemu jakości. Polityka Jakości to dokument, który jest ogólnodostępny dla wszystkich. Po opracowaniu przedstaw ją wszystkim pracownikom niezależnie od szczebla. Stwórz Politykę w taki sposób, aby była zrozumiała dla wszystkich. 

Pamiętaj, że ten dokument ma być podstawą do ustalenia celów dla organizacji. Dokument ten zawiera zapewnienie kierownictwa, że wszystkie wymagania norm są spełnione. Opisuje ciągłe doskonalenie, wyznacza niezbędne dla rozwoju firmy zasoby, wskazuje na potrzeby i oczekiwania klientów. 

Tworząc Politykę, nie zapominaj o marketingu. Polityka Jakości może być reklamą Twojej firmy ze względu na informacje, jakie w niej zamieścisz i w jaki sposób je przedstawisz. 

Polityka Jakości ISO 9001 – wymagania

Informacje dotyczące Polityki znajdziesz w normie ISO 9001:2015 w punkcie 5.2 Polityka. W tym punkcie wyszczególnione są dwa podpunkty dotyczące ustanowienia oraz komunikowania tego dokumentu. 

Punkt 5.2.1 Ustanowienie Polityki Jakości

Najwyższe kierownictwo powinno ustanowić, wdrożyć i utrzymywać politykę jakości, która:

  1. jest odpowiednia do celu istnienia i do kontekstu organizacji oraz wspiera jej strategiczny kierunek;
  2. tworzy ramy do ustanowienia celów jakościowych;
  3. zawiera zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań;
  4. zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. 

Punkt 5.2.2 Komunikowanie Polityki Jakości

Polityka Jakości powinna być:

  1. dostępna i utrzymywana jako udokumentowana informacja;
  2. zakomunikowana, rozumiana i stosowana w organizacji;
  3. dostępna dla stron zainteresowanych, jeśli jest to właściwe. 

Opracowując Politykę Jakości, bazuj na punktach normy ISO 9001. Polityka Jakości powinna zawierać informacje dotyczące celu istnienia organizacji, kontekstu i strategii organizacji. Przeprowadź analizę SWOT (określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa). Dzięki analizie wskażesz mocne strony firmy. 

Polityka Jakości jak napisać?

Polityka Jakości tworzy ramy do ustanowienia celów jakościowych. Opisując wizję firmy, opisujesz cele, do których Twoja organizacja będzie dążyła. Artykuł dotyczący celów jakościowych oraz jak je wyznaczyć znajdziesz TUTAJ

Polityka ma zawierać zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań. Przeanalizuj, kto jest klientem organizacji, wskaż potrzeby i oczekiwania klientów. Zapewnij, że wszystko, co będziesz dostarczał do klienta, będzie najwyższej jakości, wyprodukowane zgodnie
z wymaganiami. 

Informacje dotyczące ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością również umieść
w Dokumencie. Działania doskonalące są to działania, które służą usprawnieniu działania organizacji. Brak działań dotyczących doskonalenia spowoduje zaburzenia w systemie zarządzania, tudzież w całej organizacji. 

Norma ISO 9001 opisuje również sposób komuniakowania zapisów polityki. Polityka Jakości powinna być udokumentowana i dostępna. Opracowując Politykę, pamiętaj, aby była zrozumiała dla wszystkich. Następnie zakomunikuj ją w organizacji i stosuj. Weryfikuj i aktualizuj nie rzadziej niż strategię organizacji. Zazwyczaj wykonuj przegląd raz w roku. 

O Polityce Jakości przeczytasz jeszcze w punkcie 5.1 Przywództwo i zaangażowanie. Mowa tutaj o najwyższym kierownictwie, które powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie
w odniesieniu do systemu zarządzania jakości poprzez: zapewnienie ustanowienia polityki jakości i celów jakościowych dla systemu zarządzania jakością i ich zgodności z kontekstem oraz strategicznym kierunkiem organizacji. 

W punkcie 6.2.1, który mówi  o celach jakościowych, również uwzględniona jest Polityka Jakości. Cele jakościowe powinny być spójne z Polityką, a sama polityka powinna tworzyć ramy do ustanowienia celów jakościowych. I tak oto koło się zamyka.

Punkt 7.3 dotyczy Świadomości – organizacja powinna zapewnić, aby osoby pracujące pod nadzorem organizacji  były świadome Polityki Jakości. 

Polityka Jakości – dobre praktyki

Tworząc Politykę Jakości, pamiętaj o opracowaniu i ustaleniu wspólnej Polityki przy współudziale innych osób. Uwzględnij przyjętą strategię rozwoju i główne cele. Przeprowadź analizę warunków działania organizacji. Oszacuj zasoby i środki organizacji, określ prognozy na przyszłość.

Tak stwórz ten najważniejszy dokument systemu zarządzania jakością, aby był jasny i zrozumiały dla wszystkich stron zainteresowanych. Nie tylko wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz. Polityka Jakości ma być ogólnodostępna w organizacji. Umieść ją w widocznym miejscu, może to być sala konferencyjna, korytarz, tablica informacyjna na produkcji. Również warto zamieścić na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 

Polityka ma opisywać Twoją firmę/przedsiębiorstwo/ organizację. Dokumentacja, która będzie uniwersalna i ogólna będzie bezużyteczna. 

Polityka Jakości – Przykłady

Tak jak wspominałem wcześniej, w Internecie znajdziesz bardzo dużo przykładów Polityk. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło. Znajdziesz dla każdej branży: motoryzacyjnej, lotniczej, spożywczej. Nawet Polityki Jakości dla urzędu miasta bądź starostwa. 

polityka jakości przykład tedgum

Źródło: https://www.tedgum.pl/pl/polityka-jakosci/

polityka jakości wolften przykład

Źródło: https://wolften.pl/

Podsumowanie

Tworząc Politykę Jakości, pamiętaj, aby była zrozumiała i dostępna. Niech zawiera najważniejsze informacje dotyczące wizji i misji firmy, zakresu działania organizacji. Wypisz najważniejsze cele. Nie zapomnij o kliencie i jego wymaganiach. Uwzględnij ciągłe doskonalenie.