fbpx
iso 9001 pkt 10 - doskonalenie

ISO 9001 pkt 10 – Doskonalenie – o co w tym chodzi?

W dzisiejszym zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie, normy jakości odgrywają kluczową rolę w budowaniu zaufania i zadowolenia klienta. Jednym z najważniejszych aspektów, który zasługuje na uwagę, jest rozdział 10 normy ISO 9001, skupiający się na ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania jakością. Wprowadzenie zasad zawartych w ISO 9001 pkt 10 nie tylko podnosi standardy działania firmy, ale również wpływa na jej długoterminowy rozwój. Artykuł ten ma na celu dokładne przedstawienie kluczowych wymagań i praktycznych implikacji związanych z tym segmentem normy. Zapraszam do lektury, wierząc, że dzięki temu uda się zaktualizować i zoptymalizować systemy zarządzania jakością w Państwa organizacjach.

ISO 9001 pkt 10 – Wstęp

Ten przewodnik po punktach normy ISO 9001:2015 rozpoczęliśmy od rozdziału 4 Kontekst organizacji, a zakończymy go na rozdziale 10 – Doskonalenie.

Omówiliśmy dotąd trzy ćwiartki cyklu PDCA:

 • Plan – Planuj:

Rozdział 4 Organizacja i jej kontekst

Rozdział 6 Planowanie

 • Do – Wykonaj:

Rozdział 7 Wsparcie

Rozdział 8 Działania operacyjne

 • Check – Sprawdź:

Rozdział 9 Ocena efektów działania

 • oraz Rozdział 5 Przywództwo. Zgodnie z normą, nie jest przypisany do żadnego konkretnego etapu PDCA. Gdyż ma wpływ na cały cykl i cały system zarządzania jakością. Został on umieszczony w środku Koła Deminga (podpunkt 0.3.2 Cykl „Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj”, Rysunek 2) co podkreśla wagę przywództwa i zaangażowania najwyższego kierownictwa w skuteczne wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

I tym sposobem płynnie przeszliśmy do:

 • Act – Działaj, to jest do Rozdziału 10 Doskonalenie

Doskonalenie

PN-EN ISO 9000:2015-10 wymienia doskonalenie jako jedną z 7 zasad zarządzania jakością obok: orientacji na klienta, przywództwa, zaangażowania ludzi, podejścia procesowego, podejmowania decyzji na podstawie dowodów i zarządzania relacjami.

W punkcie 2.3.5.1 tej normy czytamy wspaniałe zdanie, które powinno być manifestem każdej organizacji posiadającej system zarządzania jakością:

Organizacja odnosząca sukcesy stale jest ukierunkowana na doskonalenie.

W tej normie znajdziemy również definicję doskonalenia – to: działanie mające na celu zwiększenie efektów działania. Może być jednorazowe lub powtarzające się.

ISO 9001:2015 podaje przykłady doskonalenia, tj. korekcja, działania korygujące, zmiany o charakterze przełomowym, innowacje, reorganizację i ciągłe doskonalenie.

Doskonalenie zawiera w sobie ciągłe doskonalenie, tj. powtarzające się działanie mające na celu poprawę efektów działania.

W ramach działania pętli zakłada się ciągłą powtarzalność procesu. (H. Obora, s. 323) W idei ciągłego doskonalenia należy zwrócić uwagę na fakt, iż znalezienie rozwiązania na jeden problem nie kończy cyklu. Działania oraz nowe plany powodują konieczność kontroli oraz usprawnienia wdrożonych rozwiązań w sposób ciągły. Każdy z etapów występujących w cyklu PDCA mają swoje metody oraz techniki pomocnicze gwarantujące skuteczność całego cyklu.

PLAN – metody i techniki – analiza 5 why, arkusz kontrolny, burza mózgów, diagram Pareto.

DO – metody i techniki – wykres Gantta.

CHECK – metody i techniki – analiza SWOT.

ACTION – metody i techniki – wykres Ishikawy czy FMEA z zastosowaniem Koła Deminga, metody Kaizen, metody 5 why.

Proces ustalania celów i odnajdywania możliwości doskonalenia jest ciągłym procesem poprzez wykorzystanie:

 • polityki jakości,
 • celów organizacji,
 • analizy danych,
 • ustaleń i wniosków z auditu,
 • działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • przeglądu zarządzania,
 • działań korygujących.

Wszystkie z nich omówiliśmy już wcześniej, oprócz działań korygujących.

Warto w tym momencie przypomnieć sobie najważniejsze terminy tego obszaru, które go dotyczą:

 • niezgodność – niespełnienie wymagania,
 • korekcja – usuwa skutek niezgodności,
 • działania korygujące – dotyczą przyczyny niezgodności,
 • działania prewencyjne – działania zapobiegające wystąpieniu zidentyfikowanych, potencjalnych niezgodności.

ISO 9001 pkt 10.2 – Niezgodności i działania korygujące

W podpunkcie 10.2 Niezgodności i działania korygujące norma ISO 9001:2015 opisuje precyzyjnie ścieżkę postępowania z przedmiotowymi niezgodnościami i działaniami korygującymi. Dodatkowo w podpunkcie 10.2.2 norma stawia wymaganie, że organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje jako dowód charakteru niezgodności i wszelkich działań podjętych w ich następstwie oraz wyników każdego podjętego działania korygującego. To jest jedna z przyczyn, dla których warto rozważyć systemowe podejście do niezgodności.

Kolejny powód to skuteczne zarządzanie niezgodnościami. Z zawodowego doświadczenia wiem, że często firmy stosują rozproszony nadzór nad niezgodnościami. Wówczas nie można się spodziewać ani skutecznego nadzoru ani efektywnych działań korekcyjnych i prewencyjnych. W moim przekonaniu tylko scentralizowany system do zarządzania tymi akcjami może wnieść wartość dodaną w postaci nie tylko rejestrowania bieżących problemów w jednym miejscu, planowania i nadzorowania działań dotyczących ich akcji, ale także uniknięcia w przyszłości podobnych niezgodności. Dodatkowo stosując system do zarządzania działaniami korygującymi i prewencyjnymi można wygenerować nowe doświadczenia o rozszerzonym zakresie i przeprowadzić dokładniejsze badanie przyczyny źródłowej. A także zastosować sprawdzone działania prewencyjne np. w innych obszarach czy działach.

Przykład z życia

Kiedy pierwszy raz wdrażałam system zarządzania jakością był rok 2005. Na potrzeby własne oraz wymagań normy utworzyłam, wypełniałam i nadzorowałam jako Pełnomocnik ds. jakości po prostu trzy arkusze w Excelu. Rejestr dotyczący reklamacji, działań korygujących i, na tamtą chwilę, działań zapobiegawczych. W związku z pełnioną jednocześnie funkcją kierownika biura obsługi klienta miałam bezpośredni dostęp do wszystkich niezgodności, w tym do reklamacji. Rejestry spełniały kilka funkcji, przede wszystkim:

 • wprowadzały w życie wymagania normy, które wymagały zapisów dotyczących niezgodności, związanych z nimi działań i wyników,
 • w arkuszach znajdowały się wszystkie informacje dotyczące korekcji, działań korygujących i na tamtą chwilę, działań zapobiegawczych,
 • arkusze zawierały ustandaryzowane informacje, co ułatwiało analizę, ocenę oraz prezentowanie wyników (np. na przeglądzie zarządzania),
 • obserwacja trendów (np. powtarzanie się niezgodności tego samego rodzaju),
 • łatwość i szybkość opracowania i prezentowania statusu reklamacji na potrzeby spotkania lub rozmowy z klientem i zewnętrznym dostawcą,
 • dostęp do arkuszy posiadało najwyższe kierownictwo i właściciele procesów (w tym kierownicy działów). W związku z tym informacje były na bieżąco komunikowane w całej organizacji,
 • zapewniały kompletny obraz stopnia dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji, ale również w każdym obszarze / dziale.

Z perspektywy czasu uważam, że gdyby te arkusze były utrzymywane przez różne osoby bardzo trudno byłoby nadzorować skutecznie wszystkie działania.

Co to jest CAPA?

Niedługo potem, bo w roku 2006, została po raz pierwszy wprowadzona zasada CAPA (Corrective And Preventive Action) i włączona do wytycznych systemu FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków). Od 2008 roku CAPA jest elementem QMS, opartym na wytycznych ICH Q10 Pharmaceutical Quality Systems. W 2011 r. wytyczne te zostały włączone do nowo utworzonej części 3 przewodnika GMP UE.

Przywołuję tutaj CAPA, ponieważ jest to „prosty system do zarządzania akcjami korygującymi i prewencyjnymi. Na system ten składa się proces zarządzania oraz narzędzie w postaci matrycy akcji korygujących i prewencyjnych”. Jego założenia są zbieżne z moją koncepcją zarządzania tymi akcjami. A najważniejsze jest to, że zamiast prowadzić kilka rejestrów, można mieć wszystkie informacje w jednym miejscu.

Zadaniem systemu CAPA jest systematyczne naprawianie błędów lub odstępstw, których przyczyna została ustalona za pomocą odpowiednich działań korygujących lub unikanie ich w przyszłości (działania prewencyjne).

System CAPA jest na tyle uniwersalny, że można go wdrożyć w każdej organizacji, niezależnie od wielkości czy branży. Może być również stosowany we wszystkich obszarach firmy – na poziomie produkcji, dokumentacji, procesu lub systemu. Jest częścią ogólnego zarządzania jakością. Rejestrowanie i wdrażanie działań korygujących i prewencyjnych jest zazwyczaj opracowywane przez personel ds. zapewnienia jakości. Aby móc skorygować lub wyeliminować odchylenia należy je najpierw wykryć, np. poprzez własną kontrolę (analizy – np. straty finansowe firmy, raporty z auditów wewnętrznych, obserwacje pracowników, Gemba Walk, 5 why, FMEA, 8D, SPC, itd.) a także skargi / reklamacje od klientów, monitorowanie produktów i usług poprzez statystyczną kontrolę procesu i – systematycznie rejestrować. W ten sposób można wykryć błędy w procesie i zainicjować odpowiednie działania.

Czy, aby na pewno niezgodność?

Nie każde odchylenie wymaga natychmiastowej korekcji. Zresztą ISO 9001:2015 mówi wyraźnie, że działania korygujące powinny być dostosowane do skutków stwierdzonych niezgodności. Zacznijmy od zrewidowania czy zgłoszony problem na pewno jest niezgodnością (np. wykorzystując metodę 5W2H). Czy jest stwierdzona na podstawie dowodów, faktów i w odniesieniu do standardu. Jeśli tak – zarejestrujmy ją w CAPA, dalej – szukajmy prawdziwej przyczyny niezgodności (np. z pomocą Diagramu Ishikawy), a dopiero na końcu podejmujmy zaplanowane działania.

Nadbudowując systematycznie matrycę akcji korygujących i prewencyjnych jesteśmy w posiadaniu bazy danych, dzięki której zyskamy wiedzę na temat jakości i trendów w całej organizacji, a te posłużą nam do podejmowania decyzji na podstawie faktów.

Przegląd skuteczności podjętych działań

Norma ISO 9001:2015 wymaga, abyśmy dokonywali przeglądu skuteczności podjętych działań korygujących. Właściwą metodę powinniśmy dobrać w odniesieniu do charakteru niezgodności, specyfiki procesu i samej organizacji. Za inż. Arturem Mydlarzem możemy wskazać cztery sposoby sprawdzenia skuteczności działań korygujących:

 • porównanie wskaźników przed i po wdrożeniu działań korygujących,
 • sprawdzenie czy problem został wyeliminowany lub się zmniejszył,
 • Verification Sample (Próba Weryfikacyjna) – tzw. Red Rabbit,
 • audit lub analiza danych.

Przegląd skuteczności działań korygujących może prowadzić do identyfikacji nowych lub aktualizacji dotychczasowych zagrożeń, ryzyk i szans. Może również wskazywać na potrzebę zmian w naszym systemie zarządzania jakością.

Często żartobliwie używa się zwrotu – jedyną stałą jest zmiana.

Doskonałość ma cechy zbliżone do linii horyzontu, która oddala się w miarę, jak próbujemy się do niej zbliżyć. Zatem proces doskonalenia prawdopodobnie nie doprowadzi nas do pełnej doskonałości, choć pomoże osiągać kolejne poziomy rozwoju. (…) Wymagania klientów, czy szerzej mówiąc – interesariuszy organizacji, są zmienne w czasie. Doskonały system zarządzania jakością musiałby być zatem tworem dynamicznym, stale zmieniającym się i dostosowującym do otoczenia (czy raczej w pewnym stopniu kreującym to otoczenie). Nie jest zatem możliwe opracowanie jednego idealnego na zawsze rozwiązania. Można mówić o pewnej konstrukcji lub zasadach, na których system ten miałby się opierać. Doskonały system musiałby się cechować: dobrą identyfikacją wymagań, potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz bardzo szybką reakcją na ich zmiany. Może to oznaczać także przewidywanie zmian wymagań w celu dalszego skrócenia czasu reakcji i podnoszenie jakości.

Powtórzę: nie jest możliwe opracowanie jednego idealnego na zawsze rozwiązania. Dlatego Koło Deminga jest również zwane Kołem Doskonalenia. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest osiągnięcie efektywnego zarządzania procesami oraz całym systemem. I dlatego na idei PDCA opiera się norma ISO 9001:2015.

ISO 9001 pkt 10 – Co musi być spełnione w firmie?

Na rozdział 10 Doskonalenie składają się punkty:

Pkt 10.1 Postanowienia ogólne

W tym punkcie czytamy, że organizacja powinna określić i wybrać możliwości doskonalenia oraz wdrożyć działania zmierzające do spełnienia wymagań klienta i zwiększenia jego zadowolenia. Norma wskazuje co takie działania powinny obejmować, a mianowicie:

 • ulepszanie wyrobów i usług w celu spełnienia bieżących wymagań klienta oraz jego przyszłych potrzeb i oczekiwań,
 • korekcje, akcje prewencyjne i ograniczanie niepożądanych skutków,
 • ulepszanie funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania jakością.

Norma wręcz wskazuje przykłady takiego ulepszania. To mogą być właśnie korekcje, działania korygujące, ciągłe doskonalenie, zmiany o charakterze przełomowym, innowacje i reorganizacje.

Pkt 10.2 Niezgodności i działania korygujące

W tym punkcie czytamy, że w razie wystąpienia niezgodności (np. reklamacji), organizacja powinna:

 • zareagować na niezgodność, np.
  • podjąć działania mające na celu jej nadzorowanie i skorygowanie, zająć się konsekwencjami, ocenić potrzebę działań by wyeliminować przyczynę niezgodności, np. poprzez:
   • dokonanie przeglądu i analizy niezgodności, ustalenie jej przyczyny, ustalenie czy występują lub mogłyby wystąpić w przyszłości podobne niezgodności,
   podjąć niezbędne działania, sprawdzić skuteczność działań korygujących, aktualizować ryzyka i szanse – o ile to konieczne,
  • wprowadzić zmiany w systemie zarządzania jakością – o ile to konieczne.

Działania korygujące powinny być dostosowane do skutków występujących niezgodności.

Organizacja powinna utrzymywać udokumentowane informacje jako dowód:

charakteru niezgodności i wszelkich działań podjętych w ich konsekwencji, wyników działania korygującego,

Pkt 10.3 Ciągłe doskonalenie

Organizacja powinna ciągle doskonalić przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania jakością. Należy przy tym wziąć pod uwagę wyniki analizy i oceny oraz dane wyjściowe z przeglądu zarządzania. Organizacja określa ewentualne potrzeby lub szanse, które powinny być uwzględnione jako elementy ciągłego doskonalenia.

ISO 9001 pkt 10 – Jakie dokumenty?

Dokumentami odniesienia w procesie doskonalenia będą:

 • zakres systemu zarządzania jakością (pkt 4.3),
 • polityka jakości (pkt 5.2.2 a),
 • cele organizacji (pkt 6.2.1),
 • kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców (pkt 8.4.1),
 • ustalenia i wyniki auditów (pkt 9.2.2 f),
 • wyniki przeglądu zarządzania (pkt 9.3.3).

Jednak możemy wykorzystać również, o ile organizacja postanowiła utrzymywać udokumentowane informacje własne:

 • analizę i ocenę danych,
 • działania odnoszące się do ryzyk i szans.

ISO 9001:2015 wymaga w tym obszarze jedynie udokumentowanych informacji jako dowodu dotyczących charakteru niezgodności i wszelkich podjętych w ich następstwie działań oraz wyników każdego podjętego działania korygującego.

ISO 9001 pkt 10 – Jakie procesy?

Proces doskonalenia, w tym ciągłe doskonalenie i działania korygujące obejmuje swoim zasięgiem cały system zarządzania jakością organizacji, a więc wszystkie jego procesy, mianowicie:

 • procesy zarządcze,
 • procesy główne,
 • procesy pomocnicze,
 • procesy zewnętrzne,
 • procesy specjalne.

Wdrożyliśmy nasz system zarządzania jakością, a teraz obserwujemy, czy to co założyliśmy działa zgodnie z naszym planem, np. nasze procesy, procedury, instrukcje itd. Czy zmienne (np. istotne strony zainteresowane, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, szanse i ryzyka), które mają wpływ na nasz system nie determinują modyfikacji, usprawnień czy wręcz restrukturyzacji w organizacji.

Ta ciągła obserwacja i czujność jest niezbędna szczególnie w dynamicznie zmieniającym się współczesnym otoczeniu i powinna się charakteryzować m.in.:

 • wysokim stopniem integracji z obszarem zarządzania finansami poprzez np. analizę kosztów jakości, rachunek kosztów działań czy analizy wartości produktu dla organizacji i klienta,
 • wysokim stopniem zaangażowania pracowników, a także współpracowników, w realizację zadań,
 • ciągłym doskonaleniem poszczególnych procesów (dostosowaniem do istniejących lub przewidywanych potrzeb), jak i całej organizacji we wszystkich aspektach jej funkcjonowania,
 • możliwością zaobserwowania stałych pozytywnych trendów w zakresie sytuacji ekonomicznej organizacji.

ISO 9001 pkt 10 – Jakie dowody pokazać na audycie?

Wg mnie punktem wyjścia do odpowiedzi na to pytanie będzie pierwsze zdanie Rozdziału 10 Doskonalenie – normy ISO 9001:2015: Organizacja powinna określić i wybrać możliwości doskonalenia oraz wdrożyć wszelkie niezbędne działania mające na celu spełnienie wymagań klienta i zwiększenie zadowolenia klienta. W tym zdaniu bowiem zawiera się praktycznie wszystko: i zwiększenie konkurencyjności, i zapewnienie satysfakcji klienta zewnętrznego (i wewnętrznego), i rozwój, i jakość, i dążenie do szeroko pojętej doskonałości.

Z pewnością auditor będzie szukał dowodów, że organizacja, w oparciu o fakty, świadomie podejmuje decyzje i działania doskonalące w sposób zaplanowany, zapewniając potrzebne zasoby.

Możemy wyjść od raportu z przeglądu zarządzania i zapisów dotyczących możliwości doskonalenia, potrzeb zmian w obszarze systemu oraz potrzeb w zakresie zasobów (podpunkt 9.3.3 Dane wyjściowe z przeglądu zarządzania).

Dalej możemy pokazać politykę jakości, jeżeli po przeglądzie zarządzania nastąpiła jej aktualizacja, a także decyzje i działania wynikające z tej aktualizacji.

Pkt 10.2 – Niezgodności i działania korygujące

Następnie w odniesieniu do podpunktu 10.2 Niezgodności i działania korygujące możemy przeprowadzić auditora po procesie dotyczącym tego obszaru. Możemy pokazać procedurę lub instrukcję dotyczącą korekcji, działań korygujących i prewencyjnych, odpowiedzialności w tym zakresie, przyjęty sposób / ścieżkę postępowania z niezgodnościami. Możemy zaprezentować np. CAPA, lub inny system czy rejestr w odpowiedzi na wymaganie normy w pkt. 10.2.2 – że organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje jako dowód charakteru niezgodności, podjętych w ich następstwie działań i wyników każdego działania korygującego.

Możemy pokazać, na przykładzie przeprowadzenia 5W2H, w jaki sposób rewidujemy zgłoszoną niezgodność, dalej samą jej rejestrację w przyjętym systemie, przeprowadzone dochodzenie, w celu sprawdzenia, czy nie występują inne rzeczywiste lub potencjalne niezgodności, analizę przyczyn np. za pomocą metod i narzędzi jakościowych, podjęte działania i zapisy z tych działań. I wreszcie przegląd skuteczności podjętych działań korygujących (np. porównanie wskaźników przez i po wdrożeniu działań korygujących, raport z celowego auditu wewnętrznego, który może nam dostarczyć wartościowych informacji o rezultatach działań korygujących).

Pokażemy punkty odniesienia dla naszych niezgodności, np. wymagania klienta. W tym: rysunek techniczny; specyfikację procesu, wyrobu lub usługi, flowchart, procedurę, instrukcję stanowiskową, plan kontroli, regulacje prawne itp.

Zapisy z przeprowadzenia metody 5W2H mogą również dostarczyć nam dowodów na zrozumienie problemu, zidentyfikowania kroków niezbędnych do jego rozwiązania, osoby odpowiedzialne, potrzebne zasoby i czas w jakim powinniśmy dojść do realizacji planu.

Jeżeli organizacja zdecydowała się na prowadzenie udokumentowanych informacji w zakresie ryzyk i szans, czy zmian w systemie – możemy pokazać zmienione zapisy na skutek działań akcji korygujących.

Poprzez ustalenia i wnioski z auditów wewnętrznych czy dostawców możemy pokazać dochodzenie pokazujące, że auditor próbował ustalić cele, bazujące na powiązaniach pomiędzy celami organizacji, potrzebami klientów i innych stron zainteresowanych oraz oczekiwaniami rynku.

To są najbardziej popularne dowody, które możemy pokazać auditorowi. Pamiętajmy jednak, że każda organizacja ma swoją specyfikę i tyczy się to również dowodów.

ISO 9001 pkt 10 – Praktyczny przykład

Chcę podkreślić ogromne znaczenie wiedzy w procesie doskonalenia i to zarówno wiedzy organizacji jak i naszej własnej.

Kto w przyszłości stawi czoła wymaganiom ISO względem zarządzania wiedzą, nie powinien tego zamiaru traktować ani jako jednorazowe działanie, ani jako projekt. Zarządzanie wiedzą należy rozumieć jako niezależną dyscyplinę zarządzania. Jako dyscyplinę, będącą znaczącym czynnikiem i centralnym „narzędziem” dla pozostałych dyscyplin zarządzania przedsiębiorstwem. Głównym wymaganiem dla odniesienia sukcesu w zarządzaniu wiedzą jest, tak jak i w innych dyscyplinach zarządzania, szczegółowe planowanie i systematyczne podejście. Do konkretnej realizacji planów istnieje do dyspozycji ogromna ilość różnorodnych (i coraz częściej już wykorzystywanych) metod i instrumentów tj.: mapa wiedzy, mapa źródeł wiedzy, Knowledge Cafe, analiza przepływu informacji, portfolio wiedzy, artykuły mikro, platformy wiedzy, semantyczne systemy software itp. Wielką sztuką przy obchodzeniu się wiedzą jest wybór „tej” metody i instrumentu zarządzania wiedzą, najbardziej odpowiadającego danej sytuacji.

Szybko zmieniające się współczesne otoczenie wymaga również doskonalenia nas samych jako ludzi w organizacji. Takie podejście jest spójne z bieżącym wydaniem normy ISO 9001. W którym po raz pierwszy wprowadzono potrzebę określenia i utrzymywania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania procesów organizacji i do osiągnięcia zgodności wyrobów i usług. Niezależnie od źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, które wymienia norma w podpunkcie 7.1.6 Wiedza organizacji, powinniśmy sami zadawać sobie pytanie:

Co mogę zrobić ja sam, aby zapewnić odpowiednią wiedzę w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu?

Dlatego, korzystając z okazji omawiania procesu doskonalenia, zostawiam Was z tym pytaniem.

Niezależnie od Waszego wykształcenia, stanowiska, ambicji i celów zawsze macie szeroki wachlarz możliwości zdobywania nowej wiedzy lub rozwijania dotychczasowej.

Szkoła Jakości Artur Mydlarz

Ja rekomenduję Szkołę Jakości Artura Mydlarza – szkolajakosci.pl. Znajdziecie tam ponad 26 certyfikowanych szkoleń z obszaru jakości. Szkolenia prowadzone przez ekspertów z co najmniej 7-letnim doświadczeniem w zawodzie. To miejsce przyciąga pasjonatów, specjalistów i inżynierów, którzy chcą się nieustannie rozwijać, uczyć i wymieniać doświadczeniami. Przyciągnęło też mnie!

Polecam Szkołę Jakości, ponieważ skupia praktyków, a nie teoretyków. Praktyków, którzy nie boją się powiedzieć: nie wiem, ponieważ znajdują się w społeczności, która chętnie podzieli się swoją wiedzą, przykładami rozwiązań i doświadczeniem.

To po prostu efekt synergii!!!

Szkolenie ISO 9001 System i Narzędzia – zrozum w przystępny sposób – szkolenie online dostępne natychmiast

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001, zapraszam na szkolenie. ISO 9001 System i Narzędzia. W przystępny sposób dowiesz się co to jest norma ISO 9001. Zrozumiesz każdy punkt od 0 do 10. Nie czekaj tylko działaj – dla czytelników tego artykułu przygotowaliśmy specjalny kod: ISO9001 , który daje dodatkowo 20% upustu.

Szkolenie prowadzone jest w przystępnej formie i bardzo zrozumiałym języku. Jedną z przykładowych lekcji możesz sprawdzić poniżej.

Nasze szkolenie to:

 • 60 lekcji wideo, w której omawiamy każdy punkt normy
 • przykładowe narzędzia, dokumenty i odpowiedzi dla audytora, aby spełnić wymagania
 • 365 dni dostępów do materiałów
 • 365 dni wsparcie trenera w zamkniętej grupie

Nie czekaj – poznaj więcej szczegółów na temat szkolenia i skorzystaj z kodu: ISO9001, który obniży cenę kursu o 20%!! ????

>>>> Chcę poznać szczegóły Szkolenia <<<<

Podsumowanie 

Mam nadzieję, że powyższe treści przybliżyły Wam wymagania i ideę doskonalenia wg ISO 9001:2015.

Jednak mam nieodparte wrażenie, że choć norma szczegółowo wskazuje ścieżkę postępowania w tym obszarze, a dostępne narzędzia jakości ułatwiają nam jej pokonanie to koniec końców prawdziwe doskonalenie organizacja musi wypracować sobie sama.

Jeżeli w proces doskonalenia organizacja wejdzie z pełną świadomością dokąd zmierza, co chce osiągnąć, jaki ma pomysł na siebie, jaką wizję i misję, dopiero wówczas może w pełni korzystać i z wyznaczników normy i wsparcia narzędzi jakości, a nie tylko sztywno i bez zrozumienia trzymać się punktów normy.  Ale pamiętajcie też, że:

„Plany to tylko dobre chęci, chyba, że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę”

Peter Drucker

A to oznacza ni mniej, ni więcej tylko konsekwentną i ciągłą pracę nad budowaniem dojrzałości organizacyjnej i jakościowej, nomen omen, poprzez doskonalenie.

Autorka: Edyta Nogaj