fbpx
ISO 9001 pkt 9.1 - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena

ISO 9001 pkt 9.1 – Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – o co w tym chodzi?

W poniższym artykule zanurzymy się w kluczowe aspekty normy ISO 9001 pkt 9.1, który odnosi się do monitorowania, pomiarów, analizy i oceny w systemach zarządzania jakością. Zrozumienie tego elementu jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością w każdej organizacji. Przyjrzymy się również, jak różne podpunkty normy współgrają z punktem 9.1, dając holistyczny obraz wymagań. Naszym celem jest dostarczenie praktycznych wskazówek, które pomogą w doskonaleniu Twojego systemu zarządzania. Artykuł ten jest szczególnie przydatny dla osób odpowiedzialnych za jakość, audytorów oraz kierownictwa zainteresowanego ciągłym doskonaleniem.

ISO 9001 pkt 9.1

Punkt 9.1 normy, jak sama jego nazwa wskazuje, dotyczy monitorowania, pomiarów, analizy i oceny. To trzecia ćwiartka naszego cyklu PDCA, czyli Check. Sprawdzamy, czy to co sobie założyliśmy – działa, czy zgadza się z tym co zaplanowaliśmy.

Czy pamiętacie słowa Przewodniczącego ISO/TC 176/SC2 odpowiedzialnego za nowelizację ISO 9001 – Nigela Crofta, na które już wcześniej się powoływałam?

„ISO 9001:2015 jest mniej nakazowa od poprzedniej wersji. System zarządzania jakością w większym stopniu opiera się na wynikach, koncentruje się na tym co należy osiągnąć, a nie w jaki sposób.(…)”

ISO 9001 pkt 9.1.1 – Postanowienia ogólne

Dlatego chyba nikogo nie zdziwi fakt, że w myśl podpunktu 9.1.1 Postanowienia ogólne – to organizacja sama powinna określić co i kiedy monitorować i mierzyć. Kiedy należy analizować i oceniać wyniki monitorowania i pomiarów. A także jakie przyjąć metody niezbędne do zapewniania poprawności wyników np. materiałów, urządzeń, instalacji, metod, technologii, personelu, sprzętu lub oprogramowania.

Monitorowanie i pomiary mogą być chociażby wykonywane ręcznie lub w sposób zautomatyzowany.

Czym jest monitorowanie, a czym pomiar – omówiłam już przy okazji punktu pkt. 7.1.5 Zasoby do monitorowania i pomiarów.

Skoncentrujmy się zatem na tym wg jakiego klucza organizacja powinna wskazać co, kiedy i jak monitorować, mierzyć, analizować i oceniać.

Według mnie, najprościej przyjąć tę samą metodologię, która została wskazana przez normę dla udokumentowanych informacji, tzn. odnieść się do wymagań normy w tym zakresie oraz wymagań własnych organizacji.

Jak to rozumiem?

Po pierwsze

Należy przeczytać z uwagą ISO 9001:2015. Znajdziemy w niej wskazówki, gdzie norma zobowiązuje organizację do przedmiotowych działań. Przykłady? Proszę bardzo:

 • pkt 4.1 – organizacja powinna monitorować i przeglądać informacje dotyczące zewnętrznych i wewnętrznych czynników,
 • pkt 4.2 – organizacja powinna monitorować i przeglądać informacje dotyczące stron zainteresowanych i ich istotnych wymagań,
 • pkt 4.4.1 c) – organizacja powinna określić i stosować kryteria i metody (uwzględniając monitorowanie, pomiary i powiązane wskaźniki efektów działania) potrzebne do zapewnienia skutecznego przebiegu i nadzorowania procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością.

Punkt 4.4.1 c) ma poparcie chociażby w:

– pkt 8.1 b) organizacja powinna zaplanować, wdrożyć i nadzorować procesy potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących dostarczania wyrobów i usług. Wdrożyć działania dotyczące planowania m.in. przez ustalenie kryteriów dla procesów i akceptacji wyrobów i usług. I dalej organizacja powinna:

– stosować nadzór nad procesem projektowania i rozwoju, aby zapewnić m.in. zdefiniowanie wyników, które mają być osiągnięte (pkt 8.3.4 a) ),

– przechowywać udokumentowane informacje dotyczące wyników przeglądów dotyczących zmian w projektowaniu i rozwoju (pkt 8.3.6),

– określić i stosować kryteria oceny, wyboru, monitorowania efektów działania, ponownej oceny zewnętrznych dostawców (pkt 8.4), a także

– warunki nadzorowane w produkcji i dostarczaniu usługi powinny obejmować m.in. wyniki, które mają być osiągnięte, dostępność i stosowanie odpowiednich zasobów do monitorowania i pomiarów oraz wdrożenia monitorowania i pomiarów na odpowiednich etapach. Aby weryfikować czy zostały spełnione kryteria nadzoru nad procesami lub danymi wyjściowymi oraz kryteria akceptacji wyrobów i usług (pkt 8.5.1 a) 2), b) i c) ),

– pkt. 8.5.6 – organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje opisujące wyniki przeglądu zmian.

Następnie

 • pkt 4.4.1 g) organizacja powinna oceniać procesy i wdrażać wszelkie zmiany niezbędne do zapewnia, aby procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością osiągały zamierzone wyniki,
 • pkt 6.1.2 b) 2) organizacja powinna zaplanować sposób oceny skuteczności działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • pkt 6.2.1 b), e), i g) organizacja powinna ustanowić cele jakościowe, które są m.in. mierzalne, monitorowane i aktualizowane w razie potrzeby,
 • pkt 6.2.2. e) organizacja, planując cele jakościowe, powinna określić jak będą oceniane ich wyniki,
 • pkt 9.1.2 organizacja powinna monitorować stopień percepcji klienta i określić metody uzyskiwania, monitorowania i przeglądu tych informacji,
 • pkt 9.1.3 organizacja powinna analizować i oceniać odpowiednie dane i informacje z monitorowania i pomiaru,
 • pkt 9.2.2 d) organizacja powinna zaplanować, ustanowić, wdrożyć i utrzymywać program auditów, aby zapewnić przedstawianie wyników auditów właściwym członkom kierownictwa,
 • pkt 9.3.2 c) 5) przegląd zarządzania powinien być zaplanowany i przeprowadzony z uwzględnieniem m.in. wyników monitorowania i pomiarów,
 • pkt 10.2.1 b) w kontekście niezgodności organizacja powinna ocenić potrzebę działań eliminujących przyczynę niezgodności, w celu uniknięcia jej ponownego wystąpienia,
 • pkt 10.2.2 b) organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje jako dowód wyników każdego podjętego działania korygującego,
 • pkt 10.3 organizacja powinna rozważyć wyniki analizy i oceny oraz dane wyjściowe z przeglądu zarządzania w celu określenia czy istnieją potrzeby lub szanse, które powinny być uwzględnione jako elementy ciągłego doskonalenia.

Po drugie

Każda organizacja, aby skutecznie realizować swój podstawowy cel działalności, monitoruje, mierzy, analizuje i ocenia różnego rodzaju dane. Np. dane finansowe, stopień realizacji budżetu, udział w rynku, absencje, ilość osób zatrudnionych, itd. itd.

Bezsprzecznie też każda jedna organizacja w jakimś stopniu, w odniesieniu do wymagań prawnych i regulacyjnych, jest zobligowana do przedmiotowych działań. Np. wypadkowości, danych statystycznych dot. działalności czy odpadów.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej monitorowania, pomiarów, analizy i oceny wykorzystajmy również podejście oparte na ryzyku. Pamiętając, że nie wszystkie procesy systemu zarządzania jakością przedstawiają taki sam poziom ryzyka. Mając do dyspozycji rzetelną analizę zagrożeń, ryzyk i szans możemy dokładnie określić co, czym i kiedy monitorować i mierzyć.

Monitorowanie, pomiary i analizy mają służyć ocenie efektów działania i skuteczności systemu zarządzania jakością, a organizacja powinna przechowywać odpowiednie udokumentowane informacje jako dowód wyników.

Czyli nie wystarczy monitorować, mierzyć i analizować. Trzeba pamiętać w jakim celu to robimy.

ISO 9001 pkt 9.1.2 – Zadowolenie klienta

Orientacja na klienta jest nie tylko jednym z głównych wymagań ISO 9001:2015. Jest także jedną z siedmiu zasad zarządzania jakością, na których opierają się normy ISO serii 9000. W podpunkcie 9.1.2 Zadowolenie klienta – norma zobowiązuje organizację do monitorowania stopnia percepcji klienta, w jakim jego potrzeby i oczekiwania zostały spełnione. Ten zapis rozumiem w ten sposób, że badamy również jak jest postrzegana organizacja. A także jej wyroby i usługi, a nie tylko czy spełniamy wymagania klienta.

W tym celu określamy metody pozyskiwania, monitorowania i przeglądu tych informacji. Norma podpowiada nam, że mogą to być np. ankiety, informacje zwrotne od klienta o dostarczonych wyrobach i usługach. Również spotkania z klientami, analizy udziału w rynku, pochwały, roszczenia gwarancyjne i raporty handlowców.

Często badanie stopnia zadowolenia klienta zdaje się być ukierunkowane na reklamacje. Tymczasem to pochwały, oprócz znaczenia marketingowego, dostarczają nam informacji, jakie działania przynoszą najkorzystniejsze efekty dla wzajemnej współpracy i co możemy wykorzystać, przenieść na inne obszary firmy. Nie lekceważmy tej wartości dodanej.

ISO 9001 pkt 9.1.3 Analiza i ocena

I wreszcie podpunkt 9.1.3 Analiza i ocena daje nam wskazówki jak możemy wykorzystać nasze analizy. Możemy z ich pomocą ocenić:

 • zgodność wyrobów i usług z wymaganiami,
 • stopień zadowolenia klienta,
 • skuteczność systemu zarządzania jakością,
 • wykazać, że planowanie jest wdrożone skutecznie,
 • skuteczność podjętych działań mających na celu uwzględnienie ryzyk i szans,
 • efekty działania zewnętrznych dostawców,
 • potrzeby doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Analiza jest wejściem do oceny. Na podstawie oceny decydujemy o podjęciu konkretnych działań, które z kolei stanowią dane wejściowe do przeglądu zarządzania.

ISO 9001 pkt 9.1 – Co musi być spełnione w firmie?

Pkt 9.1

Na punkt 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena składają się wymagania podpunktu:

 • 9.1.1 Postanowienia ogólne,
 • 9.1.2 Zadowolenie klienta,
 • 9.1.3 Analiza i ocena,

Pkt 9.1.1

W odniesieniu do pkt 9.1.1 Postanowienia ogólne – norma wymaga, aby organizacja określiła:

 • co należy monitorować i mierzyć,
 • jakie w tym celu wykorzysta metody monitorowania, pomiarów, analizy i oceny – niezbędne do zapewnienia poprawności wyników,
 • kiedy należy monitorować i mierzyć,
 • kiedy należy analizować i oceniać wyniki monitorowania i pomiarów.

Organizacja powinna ocenić efekty działania, a tym samym skuteczność systemu zarządzania jakością.

Ponadto norma wymaga, aby organizacja posiadała udokumentowane informacje jako dowód wyników.

Pkt 9.1.2

W odniesieniu do pkt 9.1.2 Zadowolenie klienta – organizacja powinna monitorować stopień percepcji klienta. W jakim jego potrzeby i oczekiwania zostały spełnione. Powinna również określić metody pozyskiwania, monitorowania i przeglądu tych informacji. Norma proponuje konkretne przykłady sposobów monitorowania zadowolenia klienta, np. ankiety, informacje zwrotne od klienta o dostarczanych wyrobach lub usługach (np. reklamacje), spotkania z klientami, analizy udziału w rynku, roszczenia gwarancyjne i raporty handlowców.

Pkt 9.1.3

W odniesieniu do pkt 9.1.3 Analiza i ocena. Norma wymaga, aby organizacja analizowała i oceniała odpowiednie dane i informacje z monitorowania i pomiaru. Aby wykorzystywała je do oceny:

 • potwierdzenia zgodności wyrobów i usług z wymaganiami,
 • stopnia zadowolenia klienta,
 • skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • wykazania, że planowanie jest wdrożone skutecznie,
 • skuteczności podjętych działań mających na celu uwzględnienie ryzyk i szans,
 • efektów działania zewnętrznych dostawców,
 • potrzeb doskonalenia systemu zarządzania jakością.

ISO 9001 pkt 9.1 – Jakie dokumenty?

Dokumentami odniesienia jak zawsze są:

 • zakres systemu zarządzania jakością (pkt 4.3),
 • polityka jakości (pkt 5.2.2 a),
 • cele organizacji (pkt 6.2.1),
 • kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców (pkt 8.4.1).

Ponadto w odpowiedzi na wymagania normy w punkcie 9.1.1 musimy wykazać się udokumentowanymi informacjami – jako dowód wyników monitorowania, pomiarów, analizy i oceny.

ISO 9001 pkt 9.1 – Jakie procesy?

Powołując się na punkt 5.1.1 g) normy mówiący, że najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością. M.in poprzez zapewnienie, aby system osiągał zamierzone wyniki. A także na punkt 5.3 Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji, a szczególnie podpunkty: 5.3 b), c) i d), gdzie jest napisane, że najwyższe kierownictwo powinno przydzielić odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie zapewnienia. Aby procesy dostarczały zamierzone wyjścia, przedstawiania sprawozdań dotyczących wyników funkcjonowania systemu zarządzania jakością i szans na doskonalenie i zapewnienia promowania orientacji na klienta. Mam przekonanie, że w całej organizacji monitorowanie, pomiary, analiza i ocena obejmuje cały zakres systemu zarządzania jakością.

I jeszcze jedna konkluzja – do działań, o których tutaj mówimy. Tj. monitorowanie, pomiary, analiza i ocena powinny być delegowane odpowiedzialne i uprawnione osoby. Korzystne jest, aby sposób, w jaki mają być wykonywane te działania, był jasny i zrozumiały. Lub po prostu opisane algorytmem, instrukcją lub procedurą, aby zapewnić jego powtarzalność i systematyczność.

ISO 9001 pkt 9.1 – Jakie dowody na audycie pokazać?

Zacznę od tego, że norma omawiając w punkcie 9.1.2 Zadowolenie klienta nie wymaga utrzymywania udokumentowanych informacji z tego obszaru. Natomiast już same metody pozyskiwania i monitorowania satysfakcji klienta dostarczą nam historycznych zapisów, które możemy pokazać audytorowi. To mogą być np. ankiety, notatki ze spotkań z klientami, wymiana e-mailowa, raporty handlowców, protokoły odbioru usługi. To mogą być wreszcie reklamacje gromadzone, przeglądane i analizowane w rejestrze reklamacji. Konsekwencją tej analizy mogą być zapisy korekcji, akcji korygujących czy prewencyjnych.

Utrzymywanie zapisów

Jak już wspomniałam wyżej, warto również utrzymywać zapisy będące dowodem zadowolenia naszego klienta. Możemy wówczas pokazać audytorowi przedłużenie umowy, kolejne zlecenie od tego samego klienta, będące dowodem, że ma do nas zaufanie i chce nadal z nami współpracować; notatki ze spotkań, pochwały itp.

Warto z tego obszaru posiadać zapisy, a to z bardzo praktycznego powodu – stanowią one niepodważalny dowód bieżących i przeszłych relacji z klientem.

Na jednym ze szkoleń usłyszałam słowa, pod którymi podpisuję się obiema rękami, a mianowicie: „reklamacja to prezent od klienta”. Analizując je, wyciągając wnioski, wdrażając właściwe działania – zawsze doskonalimy nasze relacje z klientami, a przez to nasz system. Co jednak z tymi przedstawicielami klientów, którzy nie udzielają nam informacji zwrotnych na bieżąco? Musimy sami się o nie upomnieć i robić to systematycznie. Inaczej możemy zostać zaskoczeni tym, że klient nagle obarczy nas winą na reklamacje sprzed pół roku, a w krytycznej sytuacji – zerwie z nami kontrakt.

Prowadzenie monitorowania, mierzenia czy pomiarów i analiza uzyskanych w ten sposób wyników jest obowiązkowym i koniecznym do realizacji zadań wymaganiem ISO 9001:2015. Mało tego, norma wymaga, aby organizacja posiadała udokumentowane informacje jako dowód wyników. A więc już nie możemy – a musimy legitymować się udokumentowanymi informacjami w tym obszarze. Wyniki posłużą nam do oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i do jego doskonalenia.

Punktem odniesienia będą wymagania normy w tym zakresie oraz wymagania własne organizacji (w tym wymagania prawne i regulacyjne).

Co się tyczy wymagań normy w pierwszej części artykułu przywołałam konkretne punkty, które mówią o monitorowaniu, mierzeniu, analizie i ocenie. Niektóre z nich wymagają już same w sobie utrzymywania zapisów, inne nie.

Poniżej przykłady wnioskowania takich dowodów:

 • kontekst organizacji (Rozdział 4) nie wymaga wprawdzie udokumentowanych informacji. Jednak podczas jego bieżącego monitorowania i przeglądu czy przeprowadzania przeglądu zarządzania, gdzie informacje zwrotne od istotnych stron zainteresowanych (pkt 9.3.2 c) 1) oraz zmiany czynników zewnętrznych i wewnętrznych, znaczące dla systemu zarządzania jakością (pkt 9.3.2 b) posłużą nam jako dane wejściowe. Korzystniej jest analizować uporządkowane, usystematyzowane dane, aby móc śledzić trendy i podejmować kluczowe decyzje dla organizacji w oparciu o fakty,
 • wskaźniki i mierniki procesu, i ich wartości oczekiwane (pkt 4.4.1 c). To kolejny obszar, w którym norma nie wymaga udokumentowanych informacji. Ale będziemy mieli przecież co najmniej zapisy ze stosowanych metod do zapewnienia skutecznego przebiegu, nadzorowania i wydajności procesów, np. Diagram Ishikawy. Ponadto, wyniki monitorowania i pomiarów stanowią dane wejściowe do przeglądu zarządzania (pkt 9.3.2 c) 5), chociażby z tego powodu warto je prowadzić np. w Excelu lub innym programie do obliczeń czy zestawień statystycznych.
 • jednym z wymagań normy ISO 9001:2015 jest zastosowanie w zarządzaniu organizacją podejścia opartego na ryzyku i szansach. Choć to wymaganie przewija się przez całą normę (m.in. w pkt 4.4.1 f) i 6.1) w żadnym miejscu nie znajdziemy zapisu, że należy tworzyć np. rejestry ryzyk czy procedury postępowania z nimi. Jednakże opisanie ryzyk i szans, a także działań odnoszące się do nich to najprostsza metoda udowodnienia, że organizacja spełnia wymagania normy. Dlatego możemy pokazać np. metody oceny ryzyka na etapie planowania procesów. Identyfikacja ryzyk będzie jednym z elementów planowania, a ocena skuteczności działań podjętych w odniesieniu do nich będzie prowadzona podczas sprawdzania samego procesu i przedstawiana podczas przeglądu zarządzania (pkt 9.3.2 e).

W ten sposób możemy zrewidować całą normę pod kątem monitorowania, pomiarów, analizy i oceny.

Konkretne przykłady dowodów na audycie to:

 • pomiar czynników środowiska pracy (zg. z Ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. Z 2022 r., poz. 1510), karta badań i pomiarów,
 • procedura nadzoru nad sprzętem kontrolno–pomiarowym, pomiary wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
 • rejestry z kontroli międzyoperacyjnej – mierzenie suwmiarką, ciśnieniomierzem, wagą itp. (np. pomiary np. powłok lakierniczych),
 • okresowe oceny pracowników, potwierdzenie kompetencji np. 2 lata doświadczenia, ocena skuteczności szkoleń,
 • rejestr niezgodności,
 • postępy w realizacji planu inwestycyjnego,
 • wydajność procesów, wskaźnik poziomu braków, wskaźnik efektywności produkcji, poziom zapasów,
 • udział kosztów transportu: koszt transportu (paliwo, koszty serwisu, ubezpieczenie, wynagrodzenie pracowników) do wartości sprzedaży – udział procentowy,
 • plan działań korygujących,
 • karta ewidencji odpadu,
 • kryteria oceny (zgodność z zamówieniem, terminowość, komunikacja, przepływ informacji, jakość obsługi, szerokość asortymentu, elastyczność i skierowanie na klienta, termin płatności, poziom cen, długość terminu realizacji, rozwiązywanie problemów i reklamacji lub opakowanie – zabezpieczenie towaru itp.), wyboru, monitorowania efektów działania, ponownej oceny zewnętrznych dostawców,
 • procedura dotycząca audytów wewnętrznych, raporty z audytów, rejestr działań poaudytowych, sprawozdanie z realizacji planu rocznego auditów, instrukcja dotycząca indywidualnej oceny audytora wewnętrznego,
 • program zadań jako efekt przeglądu zarządzania,
 • arkusz z monitorowania celów jakości (cel, sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, termin realizacji, zasoby, miernik realizacji, sposób monitorowania realizacji celu),
 • wyniki kontroli nowych procesów produkcyjnych na kolejnych jego etapach. Określenie możliwości nowych procesów w celu dostosowania do wymagań, monitorowanie ich w celu sprawdzania stabilności i zdolności do spełnienia wymagań. I wreszcie określenie i osiągnięcie stałej poprawy.

ISO 9001 pkt 9.1 – Praktyczny przykład

W tej części artykułu staram się poruszać tematy, które z mojej perspektywy jako audytora są często traktowane po macoszemu w organizacjach. Nie inaczej będzie i tym razem. Z pełną poprawnością polityczną przywołałam i omówiłam punkt 9.1.3 Zadowolenie klienta – mając naturalnie na myśli klienta zewnętrznego. Ale nie zapominajmy o kliencie wewnętrznym.

Klient wewnętrzny w organizacji to każdy pracownik, który bierze udział w łańcuchu wytwarzania wartości dodanej w organizacji. (…) Pracownik organizacji jest z jednej strony dostawcą pracy, a z drugiej strony, odbiorcą, czyli klientem wewnętrznym. W takim podejściu każdy pracownik ma swoich klientów wewnętrznych – osoby, którym przekazuje produkt. Powinien uzgadniać z nimi ich wymagania, ponieważ jest to warunkiem zaspokojenia ich oczekiwań. Dzięki takiemu podejściu do zagadnienia jakości przedsiębiorstwo może wykorzystać potencjał twórczy i energię całej załogi.

Przyjrzyjmy się zatem temu kto jest naszym klientem wewnętrznym. Posiadając wdrożony system zarządzania jakością dostateczną wskazówką będzie dla nas tzw. mapa procesów. Czyli zidentyfikowane procesy w systemie i ich wzajemne powiązania, w tym określone wymagane wejścia i oczekiwane wyjścia.

Pamiętajmy również, że zgodnie z podejściem procesowym każdy z nas w systemie jest jednocześnie odbiorcą, przetwórcą i dostawcą.

Z taką perspektywą prześledźmy proces, którego jesteśmy uczestnikami i próbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie: kto jest naszym klientem wewnętrznym, komu przekazuję wyrób lub potrzebną informację?

Uważam, że taki przegląd jest potrzebny jeszcze z jednego powodu: najwięcej problemów i niezgodności ma miejsce właśnie na styku procesów.

Szkolenie ISO 9001 System i Narzędzia – zrozum w przystępny sposób – szkolenie online dostępne natychmiast

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001, zapraszam na szkolenie. ISO 9001 System i Narzędzia. W przystępny sposób dowiesz się co to jest norma ISO 9001. Zrozumiesz każdy punkt od 0 do 10. Nie czekaj tylko działaj – dla czytelników tego artykułu przygotowaliśmy specjalny kod: ISO9001 , który daje dodatkowo 20% upustu.

Szkolenie prowadzone jest w przystępnej formie i bardzo zrozumiałym języku. Jedną z przykładowych lekcji możesz sprawdzić poniżej.

Nasze szkolenie to:

 • 60 lekcji wideo, w której omawiamy każdy punkt normy
 • przykładowe narzędzia, dokumenty i odpowiedzi dla audytora, aby spełnić wymagania
 • 365 dni dostępów do materiałów
 • 365 dni wsparcie trenera w zamkniętej grupie

Nie czekaj – poznaj więcej szczegółów na temat szkolenia i skorzystaj z kodu: ISO9001, który obniży cenę kursu o 20%!! ????

>>>> Chcę poznać szczegóły Szkolenia <<<<

Podsumowanie 

Przyjęte wskaźniki i mierniki, i ich wartości oczekiwane będą się zmieniać, ponieważ organizacja funkcjonuje w zmieniającym się otoczeniu.

Zapewniając ciągłe monitorowanie i pomiary, a w dalszej konsekwencji analizę i ocenę wyników i trendów możemy podejmować działania i decyzje w oparciu o fakty i we właściwym czasie reagować zapewniając organizacji ciągłość i rozwój.

Każda organizacja musi zapewnić w tym obszarze własne rozwiązania, najkorzystniejsze dla jej specyfiki, branży, wielkości, dojrzałości organizacyjnej, specyfiki wymagań prawnych.

Autorka: Edyta Nogaj