fbpx
iso 9001 pkt 8.5

ISO 9001 pkt 8.5 – Produkcja i dostarczanie usługi – jak nadzorować?

W erze konkurencyjności i złożoności biznesowej, zarządzanie jakością staje się kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa. W tym kontekście, standard ISO 9001:2015 pełni rolę istotnego przewodnika. Ten artykuł koncentruje się na jednym z jego najważniejszych elementów – pkt 8.5, który dotyczy produkcji i dostarczania usług. Omówimy znaczenie identyfikacji i identyfikowalności wyrobów oraz zagadnienia związane z własnością klienta. Celem jest zrozumienie, jak skutecznie wdrażać te zasady w praktyce biznesowej.

ISO 9001 pkt 8.5

Produkcja, świadczenie usług lub procesów stanowi najważniejszą działalność przedsiębiorstwa i główne źródło jego dochodu.

Jakie można wydzielić w niej procesy cząstkowe? W zależności od charakteru działań wykonywanych w stosunku do przedmiotu pracy są to:

 • procesy technologiczne,
 • procesy transportowe,
 • procesy składowania.

Wymagania normy ISO 9001:2015 ukierunkowane są na te procesy, które mają bezpośredni wpływ na jakość i zadowolenie klienta.

Każdy z tych procesów powinien być prowadzony w warunkach nadzorowanych.

Co to oznacza?

Norma podaje w pkt. 8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi dokładny przepis na warunki nadzorowane, o czym więcej piszę poniżej.

Między innymi w podpunkcie 8.5.1 c) mowa jest o wdrożeniu monitorowania i pomiarów na odpowiednich etapach. Aby weryfikować czy zostały spełnione kryteria przedmiotowego nadzoru nad procesami lub danymi wyjściowymi oraz kryteria akceptacji wyrobów i usług.

Flowchart

W tym celu warto te poszczególne etapy wyodrębnić i opisać. Z pomocą może przyjść nam gotowe narzędzie zapewnienia jakości jakim jest flowchart. Flowchart przedstawia graficznie wszystkie kolejne procesy i operacje od momentu ich rozpoczęcia do zakończenia. Inne nazwy tego narzędzia, które możecie spotkać to:

 • diagram przepływu procesu,
 • karta przepływu,
 • schemat blokowy,
 • mapa przepływu.

Każde z tych pojęć oznacza to samo – logiczną sekwencję wszystkich kroków procesu, w celu przedstawienia szczegółowego opisu jego przebiegu. (…) Flowchart dla całego procesu produkcyjnego wyrobu powinien przedstawiać poszczególne operacje. Zaczynając od przyjęcia surowców do magazynu, magazynowania, następnie pobierania materiału z magazynu, bądź pola odkładczego specjalnie do tego przeznaczonego, transportu, rozładunku, poprzez przygotowanie stanowisk pracy i poszczególne zabiegi technologiczne, kontrolę jakości, pakowanie i magazynowanie. Flowchart to świetne narzędzie, które ukazuje jaką drogę przepływa materiał, półfabrykat czy wyrób gotowy. Uwidacznia również czas, jaki jest potrzebny na podjęcie odpowiedniej decyzji, a w rezultacie działań. 

Flowchart może zawierać dokumentację procesu / operacji. Np. opis procesu, wymagania dotyczące wyrobu, rysunek techniczny wraz ze specyfikacją, specyfikacje dotyczące konkretnych czynności (np. nakładania powłoki). A także kryteria akceptowalności wad, plan kontroli, instrukcje, np. pakowania, informacje o kontroli wejściowej, wyjściowej czy międzyoperacyjnej itp.

Oprócz tego Flowchart może być wskazówką, które operacje można usprawnić, a które są zbędne. Jest niezbędnym narzędziem wykorzystywanym przy opracowywaniu analizy FMEA, planu kontroli oraz jednym z najczęstszych wymagań przy przedłożeniach PPAP. Jako zbiór najważniejszych informacji o procesie / operacji spełnia rolę narzędzia do nadzoru produkcji. Również do dostarczania usługi zgodnie z intencją normy i zapewnia personelowi szybki dostęp do istotnych informacji niezbędnych dla ich działalności.

Identyfikacja i identyfikowalność

Z nadzorowaniem produkcji i dostarczania usługi związane są pojęcia identyfikacji i identyfikowalności. Często pojęcia te są mylone. Identyfikacja polega na jednoznacznym oznaczeniu wyrobu lub partii wyrobów w taki sposób, aby mogły być odróżnione od innych. Identyfikowalność polega na oznaczaniu wyrobu w taki sposób, aby było możliwe prześledzenie wszystkich operacji i działań, jakim podlegał w swojej historii. Czyli mówiąc inaczej jest to zdolność do prześledzenia historii wyrobu. Identyfikacja jest podstawą identyfikowalności i warunkuje jej powodzenie. Norma wymaga, aby organizacja przechowywała udokumentowane informacje niezbędne do umożliwienia identyfikowalności.

Własność klienta

Podczas realizacji procesu produkcji, świadczenie usług lub procesów klient lub dostawcy zewnętrzni mogą powierzyć nam swoją własność. Może to być zarówno materiał, komponent, narzędzia i wyposażenie, ale również nieruchomość klienta, własność intelektualna czy dane osobowe.

O ile do tych ostatnich ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Również uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ułatwia nam ich kontrolę. Ustawa o ochronie własności intelektualnej ujmuje prawa własności przemysłowej i prawo autorskie czy prawa pokrewne. O tyle do innych wymienionych przykładów własności rekomenduję utworzenie instrukcji regulującej postępowanie z własnością klienta lub dostawców zewnętrznych. Taki dokument nie jest wymagany przez ISO 9001:2015. Jednak organizacji, która buduje ten standard, może pomóc w zapewnieniu należytej i dokładnej ochrony przedmiotowej własności. Tym bardziej, że norma kładzie nacisk na incydenty związane z zagubieniem, uszkodzeniem lub stwierdzeniem własności za nieprzydatną. 

Co można zawrzeć w takiej instrukcji?

Możemy w niej uregulować przebieg procesu nadzoru nad własnością należącą do klienta lub dostawców zewnętrznych. Osoby odpowiedzialne za krytyczne punkty kontroli i nadzór nad zmianami, zasady identyfikacji i identyfikowalności. Również opis komunikacji wewnętrznej i komunikacji zewnętrznej. Szczególnie z klientem i dostawcą w zakresie zagubionej, zniszczonej lub z innego powodu uznanej za nieprzydatną własności. Stosowanych zabezpieczeń, przechowywanie i utrzymywanie na terenie organizacji itd.

Stosowanie zabezpieczeń jak identyfikacja czy kontrola zanieczyszczeń jest ważne. Te działania są zgodne z normą ISO 9001:2015. Norma ta dotyczy także danych wyjściowych z procesu produkcji i dostarczania usług. Zabezpieczenia te mają zapewnić zgodność z wymaganiami. W zakresie niezbędnym, obejmują one także postępowanie z wyrobem, pakowanie, przechowywanie, przekazywanie i transport.

Np. pakowanie, jako ostatnia operacja wykonywana na wyrobie przed dostarczeniem go do klienta, ma zapewnić ochronę wyrobu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Pełni również funkcję reklamową. Opakowanie staje się tym samym częścią samego wyrobu, mającą pewien wpływ na jego użytkowanie, a więc także na jego jakość. Dlatego opakowanie może być już opracowywane na etapie procesu projektowania.

Organizacja powinna również spełniać wymagania dotyczące działań po dostawie wyrobów i usług, takich jak działania w związku z gwarancją, zobowiązaniami wynikającymi z umowy, np. obsługa czy dodatkowe usługi.

Aby ustalić rodzaj czy sposób tych działań organizacja powinna rozważyć:

 • wymogi regulacyjne i prawne,
 • potencjalne niepożądane następstwa związane z jej wyrobami i usługami,
 • charakter, zastosowanie, czas życia wyrobów i usług,
 • warunki klienta,
 • opinie klientów (informacja zwrotna).

W ISO 9001:2015 zwiększono wymagania dotyczące wprowadzania zmian na poziomie systemu i na poziomie operacyjnym.

Określenie ryzyk i szans

Po określeniu procesów, organizacja powinna zidentyfikować ryzyka i szanse związane z tymi procesami. Aby osiągnąć korzyści związane z określeniem ryzyk i szans, może być potrzebne wprowadzenie zmian. Zmiany te mogą być związane z dowolnym elementem procesu, takim jak np. wejścia, zasoby, ludzie, działania, nadzorowanie, pomiary, wyjścia itp.

Nadzór nad zmianami

Dlatego organizacja powinna dokonywać przeglądów i pełnić nadzór nad zmianami w produkcji i dostarczaniu usług i przechowywać udokumentowane informacje zawierające przynajmniej wyniki przeglądu zmian, osobę zatwierdzającą zmiany oraz działania podjęte w wyniku przeglądu.

Konieczność wprowadzania zmian może wynikać m.in. na skutek informacji od klienta (np. reklamacji, zmian w specyfikacji itd.) czy innych istotnych stron zainteresowanych (np. informacji zwrotnych od dostawców czy pracowników), zidentyfikowanego ryzyka i szans, wyników auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania, niezgodności, innowacji itp.

ISO 9001 pkt 8.5 – Co musi być spełnione w firmie?

W odniesieniu do punktu 8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi organizacja wykonuje produkcję i usługi w warunkach nadzorowanych.

Warunki nadzorowane powinny dotyczyć:

 • dostępności udokumentowanej informacji określającej właściwości produkowanych wyrobów, dostarczanych usług lub przeprowadzanych działań, a także wyników, które mają być osiągnięte,
 • dostępności i stosowania odpowiednich zasobów do monitorowania i pomiarów,
 • wdrożenia monitorowania i pomiarów na odpowiednich etapach,
 • stosowania właściwej infrastruktury i środowiska do funkcjonowania procesów,
 • wskazania osób o właściwych kompetencjach i kwalifikacjach,
 • walidacji i cyklicznej ponownej walidacji zdolności do osiągania zaplanowanych wyników procesów produkcji dostarczania usług. Gdy uzyskany wynik nie może być zweryfikowany przez późniejsze monitorowanie i pomiary,
 • wdrożenia działań zapobiegawczych dotyczących błędów ludzkich,
 • wdrożenia działań związanych ze zwolnieniem, dostawą i po dostawie.

ISO 9001 pkt 8.5.2 – Identyfikacja i identyfikowalność

W odniesieniu do punktu 8.5.2 norma stawia pewne wymagania. Identyfikacja i identyfikowalność są kluczowe. Norma wymaga stosowania odpowiednich środków do identyfikacji danych wyjściowych. To może obejmować np. oznaczenia. Celem jest zapewnienie zgodności wyrobów i usług.

Organizacja powinna identyfikować status danych wyjściowych. To odnosi się do wymagań dotyczących monitorowania i pomiarów. Te wymagania są ważne podczas całego procesu produkcji. Są też istotne przy dostarczaniu usług.

Organizacja powinna nadzorować jednoznaczną identyfikację danych wyjściowych, kiedy identyfikowalność jest wymagana.

W przypadku, gdy wymagana jest identyfikowalność zachowuje się udokumentowane informacje na dowód tego działania.

ISO 9001 pkt 8.5.3 – Własność należąca do klientów

W odniesieniu do punktu 8.5.3, chodzi o własność klientów lub dostawców zewnętrznych. Organizacja powinna dozorować tę własność. To dotyczy sytuacji, gdy własność jest pod jej nadzorem. Może też dotyczyć sytuacji, gdy własność jest przez nią używana. Na przykład, gdy ma być włączona do wyrobów lub usług.

Organizacja powinna identyfikować własność klientów lub dostawców zewnętrznych. Następnie, powinna ją weryfikować. Własność ta powinna być również chroniona. Dodatkowo, powinna być zabezpieczona. Całość działań ma na celu użycie lub włączenie do procesu produkcji czy dostarczenia usług.

Gdy własność ta jest niewłaściwie używana, zostanie zagubiona, uszkodzona lub uznana za nieprzydatną do zastosowania to organizacja powinna powiadomić o tym wydarzeniu klienta lub dostawcę zewnętrznego i przechowywać na tę okoliczność udokumentowane informacje.

Przedmiotową własność mogą stanowić materiały, komponenty, narzędzia i wyposażenie, nieruchomość klienta, własność intelektualną czy dane osobowe.

ISO 9001 pkt 8.5.4 – Zabezpieczenie

W odniesieniu do punktu 8.5.4 Zabezpieczenie organizacja powinna zabezpieczać wyjścia z procesu w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z wymaganiami.

Przedmiotowe zabezpieczenia mogą stanowić identyfikację, postępowanie z wyrobem, kontrolę zanieczyszczeń, pakowanie, przechowywanie, przekazywanie lub transport, a także ochronę.

ISO 9001 pkt 8.5.5 – Działania po dostawie

W odniesieniu do punktu 8.5.5 Działania po dostawie organizacja powinna spełniać wymagania dotyczące czynności po dostawie związane z wyrobami i usługami.

W tym celu organizacja powinna rozważyć:

 • wymogi regulacyjne i prawne,
 • potencjalne niepożądane skutki związane z jej wyrobami i usługami,
 • charakter, zastosowanie, czas życia wyrobów i usług,
 • warunki klienta,
 • opinie klientów (informacja zwrotna).

Działania po dostawie mogą obejmować czynności związane z gwarancją, zobowiązaniami wynikającymi z umowy, z recyklingiem lub końcową likwidacją.

ISO 9001 pkt 8.5.6 – Nadzór nad zmianami

W odniesieniu do punktu 8.5.6 Nadzór nad zmianami organizacja powinna dokonywać przeglądów i pełnić nadzór nad zmianami w produkcji i dostarczaniu usług zgodnie z wymaganiami.

Wymogiem normy jest również przechowywanie udokumentowanych informacji dotyczących wyników przeglądu tych zmian, osoby zatwierdzające te zmiany oraz wszelkie działania podjęte w wyniku tego przeglądu.

ISO 9001 pkt 8.5 – Jakie dokumenty?

Norma ISO 9001:2015 w punkcie 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi wskazuje czego mają dotyczyć udokumentowane informacje w tym obszarze, a mianowicie:

 • właściwości produkowanych wyrobów, dostarczanych usług lub przeprowadzanych działań i wyników, które mają być osiągnięte (pkt 8.5.1 a),
 •  niezbędnych informacji umożliwiających identyfikowalność danych wyjściowych,
 • incydentów związanych z zagubieniem, uszkodzeniem, bezużytecznością własności klienta lub dostawcy zewnętrznego,
 • wyników przeglądu zmian w produkcji i dostarczaniu usług, osoby zatwierdzającej zmiany oraz wszelkich działań w wyniku tego przeglądu.

Przykłady takich dokumentów i zapisów podaję w dalszej części tego artykułu.

Fundamentalną rolę dla procesu produkcji i dostarczania usługi będą pełniły takie dokumenty, jak:

 • zakres systemu zarządzania jakością (pkt 4.3),
 • polityka jakości (pkt 5.2.2 a),
 • cele organizacji (pkt 6.2.1),
 • kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców (pkt 8.4.1),
 • mapa procesów, opisy procesów (w tym wejścia i wyjścia), procedury, instrukcje pracy i inne dokumenty, zestawienia, analizy odnoszące się do czynności realizowanych w tym procesie (pkt 4.4).

Choć ISO 9001:2015 nie wymaga dokumentowania kontekstu organizacji rekomenduję rozważyć określenie go w takiej formie, aby móc śledzić trendy i podejmować kluczowe decyzje. Również dla procesu produkcji i dostarczania usługi w oparciu o fakty.

ISO 9001 pkt 8.5 – Jakie procesy?

Produkcja i dostarczanie usługi ma swoje miejsce zazwyczaj właśnie w procesie produkcja. Organizacja może nadać mu sobie właściwą nazwę.

Procesem produkcji kierują odpowiednie służby, np. właściwi kierownicy działów np. magazynu, produkcji, kontroli, pomiarów i badań, logistyki, serwisu itp. Jednak to kontekst organizacji i jej strategiczne cele, a także planowanie i zarządzanie procesowe (stanowiące wyraz podejścia procesowego) należą do procesu zarządczego organizacji. To właśnie najwyższe kierownictwo określa kierunek i miejsce, w którym chce by organizacja znalazła się za kilka czy kilkadziesiąt lat, i to tej właśnie wizji będzie przyporządkowany całokształt działań związanych również z produkcją.

W przypadku kiedy organizacja prowadzi działalność projektowania i rozwoju dane wyjściowe z tego procesu będą stanowiły dane wejściowe do procesu produkcji.

Dodatkowo norma ISO 9001:2015 jest w całości zorientowana na klienta i na zapewnienie oczekiwanej przez nich jakości wyrobów i usług. Dlatego też ważne miejsce w tej układance będzie zajmować proces związany z identyfikacją wymagań klienta.

Wsparcie dla przedmiotowego obszaru znajdziemy w procesach pomocniczych, np. zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą, finansami. A także zasobami informatycznymi potrzebnymi np. do zapewnienia programu z parametrami akceptowalności wad, funkcjonowania software’u maszyn pomiarowych CMM, bezpieczeństwa danych.

Całość będzie nadzorować proces doskonalenia, który będzie obejmował wszelkie niezbędne działania mające na celu spełnienie wymagań klienta i zwiększenie zadowolenia klienta.

ISO 9001 pkt 8.5 – Jakie dowody pokazać na audycie?

Celem nadzorowania produkcji i dostarczania usług jest takie kontrolowanie tego procesu. Aby zapewnić, że produkty i usługi spełniają przyjęte dla nich wymagania (klienta i innych stron zainteresowanych, organizacji, prawnych i regulacyjnych i innych).

Dlatego wejściem do tego procesu będzie:

 • dokumentacja techniczna, np. warunki techniczne, specyfikacje lub rysunki zamawianych detali i inne dokumenty, w tym umowy, kontrakty, zamówienia zawierające wymagania względem wyrobów, usług czy procesów, które mają być dostarczane i wyników, które mają być osiągane,
 • zasoby do monitorowania i pomiarów wraz z zapisami dotyczącymi kalibracji sprzętu pomiarowego (punkt 7.1.5.1), procedura ustanowienia spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie wewnętrzne czy opis monitorowania danego procesu uwzględniający opis metody monitorowania procesu, charakterystyka miernika / wskaźnika dla procesu, wartość oczekiwana dla pomiaru, przedział dopuszczalności, częstotliwość monitorowania oraz odpowiedzialność za podjęcie działań korygujących itd.,
 • wykaz maszyn i urządzeń wraz z planem ich przeglądów, a także zapisy dotyczące środowiska funkcjonowania procesów (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, książka obiektu, itp.),
 • zapisy dokumentujące kompetencje osób, w tym zapisy ze szkoleń, umiejętności i doświadczenie personelu, zakresy odpowiedzialności i uprawnienia każdego pracownika, szczególnie w odniesieniu do zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu i usługi (np. odpowiedzialność za weryfikację / kontrolę zgodności wyrobu z wymaganiami klienta, zwalnianie wyrobu, itp.).

A także:

 • zapisy dotyczące walidacji zdolności osiągania zaplanowanych wyników procesu produkcji i dostarczania usług, takie jak wyniki badań procesów, wyniki FMEA, obliczenia,
 • zapisy z działań zapobiegającym błędom ludzkim takie jak: drukowane instrukcje w formie papierowej, zapisy z metod opartych na sztywnych czujnikach sprzętowych, interaktywne instrukcje montażu i wskazówki dla operatora, kody kreskowe, RFID lub systemy wizyjne, zapisy z blokad narzędzia zapewniające ochronę przed przywróceniem funkcjonalności, identyfikowalność operatora (kontrola dostępu operatora i jego poziomu certyfikacji oraz porównanie jego poziomu certyfikacji z zadaniem montażowym są konieczne z punktu widzenia odpowiedzialności i zgodności z przepisami) itd.,
 • zapisy wynikające z działań związanych ze zwolnieniem, dostawą i po dostawie, np. dokumenty gwarancyjne, postępowanie reklamacyjne po dostawie zapisane w działaniach korygujących, np. w CAPA.

Dowody na stosowanie identyfikacji

Dowody na stosowanie identyfikacji będą obejmować znakowanie /cechowanie rysunków, materiałów, rozkrojów, itp., karty kontrolne wyrobu w trakcie wytwarzania, aż po wyrób gotowy. Natomiast identyfikowalność, tj. odtworzenie historii produkcji czy dostarczania usługi, znajdziemy np. w dokumentacji powykonawczej (wyrób jest zgodny z zamówieniem, specyfikacją, normami i przepisami prawnymi), którą należy przechowywać przez określony czas.

Własność klienta

Z uwagi na to, że możemy mieć do czynienia z krańcowo różną własnością klienta lub dostawców zewnętrznych (materiały, komponenty, narzędzia, wyposażenie, nieruchomość klienta, własność osobową czy dane osobowe), właściwie do jej charakteru będziemy stosować kontrolne dokumenty. Natomiast wspólnymi zapisami dla wszystkich rodzajów własności będą udokumentowane informacje o incydentach, które dotyczą zagubionej, uszkodzonej lub z innego powodu uznaną za nieprzydatną tej własności.

To może być wszelkiego rodzaju dwustronna korespondencja mailowa, protokoły, procedura dotycząca raportowania incydentów, itd.

Dane wyjściowe z procesu produkcji i dostarczania usługi

Norma nakazuje organizacji zabezpieczać przede wszystkim gotowy wyrób lub usługę zgodnie z wymaganiami. Norma ISO 9001:2015 sama wskazuje przykłady takich zabezpieczeń. To może być identyfikacja, postępowanie z wyrobem, kontrola zanieczyszczeń, pakowanie, przechowywanie, przekazywanie lub transport oraz ochrona. Szczegóły zabezpieczeń możemy znaleźć przede wszystkim w wymaganiach klienta, np. w zamówieniu, umowie, kontrakcie itd. i w wymaganiach prawnych. Przeniesione na np. instrukcje robocze (nośnik papierowy, grafika, audio, video) zapewniają powtarzalność i jasne wytyczne dla personelu. Auditor porównuje zapisane wytyczne z ich realizacją i potwierdza ich zgodność.

Działania po dostawie

Organizacja powinna spełniać wymagania dotyczące działań po dostawie wyrobów i usług. W tym celu bierze się pod uwagę ryzyka związane z wyrobami lub usługami. A także ich przeznaczenie, informacje zwrotne od klientów oraz obowiązujące przepisy prawne i regulacyjne. Norma sama podaje przykłady. Np. działania podejmowane w związku z gwarancją, zobowiązaniami wynikającymi z umowy takimi jak obsługa. I dodatkowe usługi, takie jak recykling lub końcowa likwidacja.

Nadzór nad zmianami

W procesie produkcji i dostarczania usług możemy mieć do czynienia z niezaplanowanymi zmianami. Zadaniem organizacji jest zapewnienie, aby mimo tych zmian zapewnić zgodność wyrobów i usług z wymaganiami. Organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje opisujące wyniki przeglądu zmian, osobę zatwierdzającą oraz działania podjęte w wyniku tego przeglądu. Dlatego, jeżeli klient zgłosi np. zmianę do zamówienia, konieczne jest, aby osoba do tego upoważniona dokonała przeglądu tych zmian. Również autoryzowała je podpisem i we właściwym czasie poinformowała konkretne stanowiska o tej zmianie. Warto, aby w organizacji były wprowadzone zasady komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. W celu zapewnienia, że informacja o zmianie trafi za każdym razem i na czas do właściwej osoby. Osoba dokonująca autoryzacji zmiany powinna posiadać czy to w swojej teczce osobowej, czy w innym dokumencie, potwierdzenie / upoważnienie do takich działań. Zapewniam Was, że taki właśnie dowód auditor będzie chciał zobaczyć.

ISO 9001 pkt 8.5 – Praktyczny przykład

Jeżeli jeszcze nie wykorzystujecie w organizacji diagramu procesu, tzw. flowchartu, użyjcie tego narzędzia jakości do przedstawienia swojego procesu, niekoniecznie produkcyjnego.

Diagram procesu może bowiem dotyczyć tak samo postępowania z reklamacjami, ofertowania, nadzoru nad dokumentacją czy sprzętu kontrolno-pomiarowego i innych, nawet bardzo skomplikowanych procesów i pełnić skutecznie dla nich swoją funkcję doskonalenia. Pełne wyjaśnienie czym jest, jakie są jego elementy oraz w jaki sposób z jego pomocą przedstawić proces znajdziecie na blogu inż. Artura Mydlarza: www.inzynierjakosci.pl.

Szkolenie ISO 9001 System i Narzędzia – zrozum w przystępny sposób – szkolenie online dostępne natychmiast

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001, zapraszam na szkolenie. ISO 9001 System i Narzędzia. W przystępny sposób dowiesz się co to jest norma ISO 9001. Zrozumiesz każdy punkt od 0 do 10. Nie czekaj tylko działaj – dla czytelników tego artykułu przygotowaliśmy specjalny kod: ISO9001 , który daje dodatkowo 20% upustu.

Szkolenie prowadzone jest w przystępnej formie i bardzo zrozumiałym języku. Jedną z przykładowych lekcji możesz sprawdzić poniżej.

Nasze szkolenie to:

 • 60 lekcji wideo, w której omawiamy każdy punkt normy
 • przykładowe narzędzia, dokumenty i odpowiedzi dla audytora, aby spełnić wymagania
 • 365 dni dostępów do materiałów
 • 365 dni wsparcie trenera w zamkniętej grupie

Nie czekaj – poznaj więcej szczegółów na temat szkolenia i skorzystaj z kodu: ISO9001, który obniży cenę kursu o 20%!! ????

>>>> Chcę poznać szczegóły Szkolenia <<<<

Podsumowanie

Przy omawianiu punktu 8.5 Produkcja i dostarczanie usługi ISO 9001:2015 opisałam ten obszar w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego. Choć zdaję sobie sprawę, że wymagania normy są przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość lub dostarczane wyroby i usługi to np. na potrzeby jednostek administracji publicznej, ten artykuł brzmiałby na pewno inaczej.

Jednak cykl moich artykułów jest przeznaczony przede wszystkim dla osób budujących system zarządzania jakością ISO 9001 w przemyśle.

Dlatego, jeżeli ktoś czuje niedosyt po tym artykule, proszę pytać, chętnie odpowiem.

Autorka: Edyta Nogaj