fbpx
ISO 9001 pkt 8.3 - projektowanie i rozwój.

ISO 9001 pkt 8.3 – Projektowanie i rozwój wyrobów i usług – o co w tym chodzi?

W dzisiejszym artykule zanurzymy się w kluczowe aspekty ISO 9001 pkt 8.3, który dotyczy projektowania i rozwoju wyrobów i usług. Odkryjemy, jakie procesy są niezbędne do zapewnienia zgodności z normą oraz jakie dowody mogą być wymagane podczas audytu. Podpowiemy, jakie praktyczne kroki można podjąć na różnych etapach realizacji projektu, aby spełnić oczekiwania zarówno audytorów, jak i klientów. Zwrócimy także uwagę na to, jak procesy pomocnicze, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi czy finansami, wpływają na efektywność procesu projektowania i rozwoju. To kompendium wiedzy jest niezbędne dla każdej organizacji dążącej do doskonałości w zarządzaniu jakością.

ISO 9001 pkt 8.3

Kolejny punkt normy, po planowaniu i nadzorze nad działaniami operacyjnymi (pkt 8.1) oraz po wymaganiach dotyczących wyrobów i usług (pkt 8.2) to punkt 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.

Podczas omawiania punktu 4.3 Określanie zakresu systemu zarządzania jakością powiedzieliśmy sobie, że organizacja powinna stosować wszystkie (!) wymagania ISO 9001:2015, jeżeli mają one zastosowanie w ramach określonego zakresu jej systemu. Innymi słowy – nie można wyłączyć lub pominąć żadnego wymagania normy. Chyba, że to wymaganie nie ma zastosowania do naszego systemu zarządzania jakością. Wówczas możemy uzasadnić naszą decyzję przedstawiając obiektywne dowody, że niezastosowanie danych punktów normy nie ma wpływu na zgodność wyrobów i usług oraz na zwiększenie satysfakcji klienta. Również nie wpływa negatywnie na wymagania mających zastosowanie przepisów prawnych i innych lub związaną z tym odpowiedzialność organizacji.

Dlatego, jeżeli charakter działalności organizacji nie wymaga projektowania i rozwoju produktu zakres systemu powinien zawierać wyłączenie tego punktu normy i wskazywać, której lokalizacji organizacji ono dotyczy.

Co to właściwie jest projektowanie i rozwój?

Niestety norma PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia definiuje to hasło bardzo enigmatycznie, a mianowicie jako „zbiór procesów (3.4.1), które przekształcają wymagania (3.6.4) dla obiektu (3.6.1) w bardziej szczegółowe wymagania dla tego obiektu.”

Natomiast sam projekt wg przedmiotowej normy to: „niepowtarzalny proces (3.4.1) składający się ze zbioru skoordynowanych i nadzorowanych działań, z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia, podejmowany dla osiągnięcia celu (3.7.1) spełniającego określone wymagania (3.6.4) z uwzględnieniem ograniczeń czasu, kosztów i zasobów.”

Poniżej opracowanie Jana Wiktora Tkaczyńskiego na podstawie: P. Baguley, Project Management, London 2008, s. 10. i przykłady innych definicji, które wydają się być czytelne i przystępne:

Wyszczególnione cechyProjektCodzienne działanie
czasMetodyczne działanie czasowe ze ściśle zdefiniowanym początkiem i końcemDziałanie permanentne bez określonej daty zakończenia
celWprowadzenie zmiany za pomocą osiągnięcia określonego, unikalnego rezultatu projektuGenerowanie identycznych rezultatów lub rezultatów określonego rodzaju, rezultaty standardowe
procesJednorazowy, wykorzystuje środki czasowoCiągle trwający, wykorzystuje środki w sposób ciągły
naturaUnikalna, jednorazowa oraz przejściowaKontynuowana i powtarzalna

Projekt

Aczkolwiek w literaturze przedmiotu panuje zgodność poglądów w kwestii rozumienia pojęcia projektu, to przecież nie do przeoczenia pozostają w podawanych definicjach różnice terminologiczne. Odwołać się tu można, przykładowo, do kilku z nich, aby lepiej uwypuklić dzielące je elementy definicyjne. I tak, u Roberta K. Wysockiego i Ruddiego McGariego projekt oznacza […] sekwencję niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym czasie, bez przekraczania ustalonego terminu, zgodnie z założonymi wymaganiami.

W podobnym duchu twierdzi także J. Davidson Frame, który konstruuje pojęcie projektu za pomocą następujących wyróżników: zorientowania na cel, koordynacji w podejmowaniu powiązanych ze sobą działań, wskazania początku i końca projektowanego przedsięwzięcia oraz jego wyjątkowości. Nie inaczej widzi projekt Harold Kerzner, dodając jedynie do wymienionych wyznaczników projektu wymagane zasoby oraz koszty i poziom wykonania.

Mam nadzieję, że teraz łatwiej będzie Wam oddzielić projektowanie od innych działań.

Etapy projektowania i rozwoju wyrobów i usług

Sama norma ISO 9001:2015 wskazuje kolejne etapy projektowania i rozwoju wyrobów i usług, a także szczegółowo je omawia. Dodatkowo każdy z tych etapów musi być potwierdzony udokumentowanymi informacjami.

Wymagania normy w tym obszarze zaczynają się zastrzeżeniem (pkt 8.3.1), że na organizacji spoczywa zobowiązanie ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania procesu projektowania i rozwoju, który jest właściwy do zapewnienia dostaw wyrobów i usług.

ISO 9001:2015 wskazuje kolejno następujące etapy tego procesu:

 • Planowanie projektowania i rozwoju (pkt 8.3.2).

Organizacja powinna planować w jaki sposób odbywa się nadzór nad pracami projektowymi. W planowaniu należy rozważyć m.in. kolejne etapy postępowania oraz zasady przeglądu, weryfikacji i walidacji tych etapów. Jak również odpowiedzialność, uprawnienia i zasady kontaktu między zaangażowanymi osobami czy zespołami. A także wewnętrzne i zewnętrzne zasoby, wymagania dotyczące dostaw wyrobów i usług czy oczekiwany poziom nadzoru.

W tym miejscu warto się zatrzymać i upewnić czy wiemy czym jest przegląd, weryfikacja, a czym walidacja. Często bowiem te pojęcia są ze sobą mylone. Sama norma ISO 9001:2015 wskazuje w punkcie 8.3.4, że działania te mają różne cele.

Przegląd

Norma PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia definiuje przegląd jako: „określanie (3.11.1) przydatności, adekwatności lub skuteczności (3.7.11) obiektu (3.6.1) w celu osiągnięcia celów (3.7.1).” Zatem, na odpowiednich etapach prac projektowych, będziemy dokonywali przeglądów, by zapewnić zdolność do spełnienia wymagań, identyfikacji problemów czy zgłaszania prac naprawczych. W tym celu tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy. Wśród uczestników przeglądu powinny znaleźć się osoby z wszystkich obszarów związanych z danym etapem poddawanym przeglądowi. Oczywiście wyniki tych przeglądów powinniśmy utrzymywać jako udokumentowane informacje, np. zapisy z zebrań i postanowień.

Weryfikacja

Weryfikacja (za dr hab. Sławomirem Wawakiem) jest prowadzona najczęściej na dokumentacji projektowej wewnętrznie przez zespół projektowy. Zespół projektowy określa czy wymagania, które zostały sformułowane zostały wypełnione w projekcie, w dokumentacji, która została przygotowana. Natomiast walidacja jest związana już z istniejącym rezultatem, z wytworzonym rezultatem. To może być produkt materialny, to może być coś innego. I tutaj oceniamy czy ten produkt, ten rezultat rzeczywiście działa i czy spełnia potrzeby, oczekiwania, wymagania klienta. I zazwyczaj, w związku z tym, dokonuje klient, a nie zespół projektowy. Choć oczywiście taka możliwość istnieje. Wszystko zależy od rodzaju projektu. Idąc dalej mamy kolejne dwa pojęcia, które musimy rozróżnić: czyli kontrolę jakości i walidację zakresu. Kontrola jakości jest związana z weryfikacją i jest prowadzona wewnętrznie przez zespół projektowy, walidacja (…) jest związana z działaniami klienta. Zazwyczaj kontrola jakości poprzedza walidację. Więc zanim coś przekażemy klientowi to staramy się to sprawdzić. Tyle dr hab. Sławomir Wawak.

Wracając do planowania projektowania i rozwoju – organizacja powinna rozważyć udokumentowane informacje, jako dowód, że wymagania dotyczące procesu projektowania i rozwoju zostały spełnione.

ISO 9001 pkt 8.3.3

 • Dane wejściowe do projektowania i rozwoju (pkt 8.3.3)

Dane wejściowe powinny być adekwatne do celów projektowania i rozwoju, kompletne i jednoznaczne.

Organizacja powinna określić wymagania względem nich. W tym celu należy rozważyć m.in. wymagania względem funkcjonalności i parametrów wyrobów i usług, wszelkie wymagania prawne, obowiązujące normy lub kodeksy postępowania, informacje pochodzące z wcześniejszych, podobnych działań dotyczących projektowania i rozwoju, czy potencjalne skutki awarii.

Z danych wejściowych do projektowania i rozwoju należy utrzymywać udokumentowane informacje.

ISO 9001 pkt 8.3.4

 • Nadzór nad projektowaniem i rozwojem (pkt 8.3.4)

Organizacja powinna stosować nadzór nad procesem projektowania i rozwoju. Norma wymaga, aby w ramach nadzoru ustalić wyniki projektowania i rozwoju, które mają być osiągnięte. Przeprowadzać przeglądy w celu oceny zdolności tych wyników do spełnienia wymagańDokonywać weryfikacji w celu zapewnienia, że dane wyjściowe z projektowania i rozwoju spełniły wymagania określone w danych wejściowych. Przeprowadzać walidację w celu zapewnienia, że wyroby i usługi spełniają wymagania dotyczące wyspecyfikowanego zastosowania lub docelowego wykorzystania. Podejmować niezbędne działania wynikające z tych przeglądów, weryfikacji i walidacji.

Z nadzoru nad projektowaniem i rozwojem należy utrzymywać udokumentowane informacje.

ISO 9001 pkt 8.3.5

 • Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju (pkt 8.3.5)

Norma wymaga, aby dane wyjściowe z procesu projektowania i rozwoju spełniały kryteria stawiane danym wejściowym. Aby umożliwić ich porównanie (np. te same jednostki miar, koszt itp.). Zawierały lub odnosiły się do kryteriów zwolnienia wyrobu,. Również zawierały lub powoływały się na wymagania dotyczące monitorowania, pomiarów i kryteriów kwalifikacji. Określały właściwości wyrobów i usług istotnych dla ich przeznaczenia oraz bezpiecznego i właściwego użytkowania.

Z danych wyjściowych należy utrzymywać udokumentowane informacje.

ISO 9001 pkt 8.3.6

 • Zmiany w projektowaniu i rozwoju (pkt 8.3.6)

Podczas prowadzenia procesu projektowania i rozwoju może się zdarzyć, że będziemy musieli dokonać zmian (np. na żądanie klienta).

Norma nakazuje, abyśmy tak identyfikowali, przeglądali i nadzorowali nasze zmiany, które wprowadzamy w bieżących projektach, aby zapewnić, że nie będą one miały żadnego negatywnego wpływu na zgodność z wymaganiami.

Na dowód tego należy utrzymywać udokumentowane informacje dotyczące przede wszystkim przedmiotu zmiany w procesie projektowania i rozwoju, wyniku przeglądu tych zmian, tj. analizy tego, jak te zmiany wpływają na produkt lub proces, zatwierdzania zmian, np. kto je autoryzował i kiedy oraz wszelkich działań podjętych w celu zapobieżenia niekorzystnym skutkom, np., że nasze wymagania dla wyrobu czy procesu nie zostaną jednak spełnione.

ISO 9001 pkt 8.3 – Co musi być spełnione w firmie?

ISO 9001 pkt 8.3.1

W odniesieniu do punktu 8.3.1 Postanowienia ogólne norma mówi, że organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać proces projektowania i rozwoju, który jest właściwy dla będących jego następstwem wyrobów i usług.

ISO 9001 pkt 8.3.2

W odniesieniu do punktu 8.3.2 Planowanie projektowania i rozwoju – organizacja wyznaczając etapy procesu i określając środki nadzoru powinna rozważyć:

 • charakter, czas trwania i złożoność działań w ramach projektowania i rozwoju,
 • wymagane etapy, przeglądy, weryfikację i walidację procesu,
 • obowiązki i uprawnienia personelu,
 • wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby dotyczące zasobów,
 • potrzebę nadzoru powiązań między członkami zespołu projektowego,
 • potrzebę zaangażowania klientów i użytkowników,
 • wymagania dotyczące docelowych dostaw produktów i usług,
 • oczekiwany poziom nadzoru przez istotne strony zainteresowane,
 • udokumentowane informacje jako dowód, że wymagania dotyczące procesu zostały spełnione.

ISO 9001 pkt 8.3.3

W odniesieniu do punktu 8.3.3 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju – organizacja powinna sprecyzować niezbędne wymagania dotyczące przedmiotu tego procesu. W tym celu należy rozważyć:

 • wymagania względem funkcjonalności i parametrów wyrobów i usług,
 • informacje pochodzące z wcześniejszych, podobnych działań dotyczących projektowania i rozwoju,
 • wymagania prawne, obowiązujące normy lub kodeksy postępowania,
 • potencjalne skutki awarii.

Dane wejściowe powinny być adekwatne do celów projektowania i rozwoju, kompletne i jednoznaczne.

Rozbieżności w danych wejściowych do procesu powinny być rozwiązane.

Z danych wejściowych do projektowania i rozwoju należy utrzymywać udokumentowane informacje.

ISO 9001 pkt 8.3.4

W odniesieniu do punktu 8.3.4 Nadzór nad projektowaniem i rozwojem  – organizacja powinna stosować nadzór nad procesem, aby zapewnić:

 • ustalenie wyników procesu, które mają być osiągnięte,
 • przeprowadzenie przeglądów w celu oceny zdolności tych wyników do spełnienia wymagań,
 • przeprowadzenie weryfikacji w celu zapewnienia, że dane wyjściowe z procesu spełniły wymagania określone w danych wejściowych,
 • przeprowadzenie walidacji w celu zapewnienia, że wyroby spełniają wymagania dotyczące wyspecyfikowanego zastosowania lub docelowego wykorzystania,
 • podjęcie niezbędnych działań wynikających z tych przeglądów, weryfikacji i walidacji.

Z nadzoru nad projektowaniem i rozwojem należy utrzymywać udokumentowane informacje.

ISO 9001 pkt 8.3.5

W odniesieniu do punktu 8.3.5 Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju – organizacja powinna zapewnić, aby dane wyjściowe z tego procesu:

 • spełniały kryteria stawiane danym wejściowym,
 • zawierały lub odnosiły się do kryteriów zwolnienia wyrobu,
 • zawierały lub powoływały się na wymagania dotyczące monitorowania, pomiarów i kryteriów kwalifikacji,
 • określały właściwości wyrobów i usług istotnych dla ich przeznaczenia, oraz bezpiecznego i właściwego użytkowania.

Z danych wyjściowych należy utrzymywać udokumentowane informacje.

ISO 9001 pkt 8.3.6

W odniesieniu do punktu 8.3.6 Zmiany w projektowaniu i rozwoju – organizacja powinna tak identyfikować i nadzorować zmiany, które wprowadzamy w bieżących projektach, aby zapewnić, że nie będą one miały żadnego negatywnego wpływu na zgodność z wymaganiami.

W tym celu organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje dotyczące:

 • przedmiotu zmiany w procesie,
 • wyników przeglądów,
 • autoryzowania zmian,
 • wszelkich działań podjętych w celu zapobieżenia niekorzystnym skutkom.

ISO 9001 pkt 8.3 – Jakie dokumenty?

Norma ISO 9001:2015 w punkcie 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług wyraźnie wskazuje na wyodrębnienie etapów postępowania. Jak już powiedziałam, powinny one dotyczyć:

 • planowania procesu,
 • danych wejściowych,
 • nadzoru,
 • danych wyjściowych,
 • zmian.

Z każdego etapu organizacja powinna utrzymywać udokumentowane informacje wymagane przez normę, tj.

 • zapis z przeglądu projektowania i rozwoju wyrobów i usług (pkt 8.3.2 j), np. wydruk z ustawień maszyn produkcyjnych zawierających wymagane etapy procesu,
 • zapis z danych wejściowych do projektowania i rozwoju wyrobów i usług (pkt 8.3.3), np. FMEA,
 • zapis z nadzoru projektowania lub rozwoju (pkt 8.3.4), np. formularz zmian,
 • zapis z danych wyjściowych wyrobów lub usług (pkt 8.3.5), np. instrukcja pracy kontrola jakości,
 • zapis zmian w projektowaniu lub rozwoju (pkt 8.3.6), np. e-mail klienta potwierdzający akceptację  zmian.

Oczywiście, zgodnie z Uwagą zapisaną w punkcie 7.5.1 Postanowienia ogólne – zakres udokumentowanych informacji w systemie zarządzania jakością może być różny dla różnych organizacji. Ze względu na wiele zmiennych, w tym na wielkość i branżę organizacji, rodzaj procesów, wyrobów i usług, a także złożoność procesów i relacji między nimi oraz kompetencje personelu.

Oprócz udokumentowanych informacji wymaganych przez ISO 9001:2015 organizacja określa własne, jako niezbędne dla zapewnienia skuteczności systemu.

Projektowanie i rozwój wyrobów i usług ma ścisłe powiązanie z przywództwem i podejściem procesowym.

Dlatego, odwołując się do powyższych zasad zarządzania jakością nadrzędnymi dokumentami, do których będą się odnosić udokumentowane informacje będą:

 • zakres systemu zarządzania jakością (pkt 4.3),
 • polityka jakości (pkt 5.2.2 a),
 • cele organizacji (pkt 6.2.1),
 • kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców (pkt 8.4.1),
 • mapa procesów, opisy procesów, procedury, instrukcje pracy i inne dokumenty odnoszące się do czynności realizowanych w tym procesie (pkt 4.4).

ISO 9001 pkt 8.3 – Jakie procesy?

Już w pierwszym zdaniu Rozdziału 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług ISO 9001:2015 wymaga ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania procesu projektowania i rozwoju, który jest właściwy do zapewnienia dostaw wyrobów i usług.

Całość działań operacyjnych norma determinuje podejściem procesowym (pkt 4.4) oraz planowaniem (rozdział 6).

Zarówno procesy, potrzebne w systemie zarządzania jakością jak i planowanie objęte są procesem zarządczym organizacji.

Stricte planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi i identyfikacja wymagań względem wyrobów i usług odbywa się w procesach głównych. Takich jak: komunikacja z klientem, planowanie produkcji, zakupy, sterowanie produkcją, kontrola jakości, magazynowanie wyrobów gotowych czy magazynowanie surowców.

Wsparcie dla przedmiotowego obszaru znajdziemy w procesach pomocniczych, np. zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą, finansami, zasobami informatycznymi.

Całość będzie nadzorować proces doskonalenia, który będzie obejmował wszelkie niezbędne działania mające na celu spełnienie wymagań klienta i zwiększenie zadowolenia klienta.

ISO 9001 pkt 8.3 – Jakie dowody na audycie pokazać?

Na okoliczność auditu musimy przedstawić w procesie dowody na zgodność z wymaganiami Rozdziału 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług – normy ISO 9001:2015.

Auditor prawdopodobnie zacznie od przeglądu obligatoryjnej dokumentacji. Jaką jest polityka jakości wraz z zakresem systemu zarządzania jakości, cele jakości, ewentualnej mapy procesów. Również procedur – w tym procedury projektowania i rozwoju (zawierającej zasady wykonywania, kontrolowania i zatwierdzania prac projektowych zg. z oczekiwaniami klienta, pracowników, najwyższego kierownictwa, przepisów prawnych itd.). A także instrukcji pracy i innych dokumentów odnoszących się do czynności realizowanych w tym procesie. Kryteria oceny i zatwierdzania dostawców, przeglądu wyników wcześniejszych auditów. Np. w jaki sposób zostały wdrożone zdefiniowane działania korygujące z poprzedniego audytu, itp.

Dowody z poszczególnych etapów projektowania

W dalszej kolejności przedstawimy dowody (udokumentowane informacje) z poszczególnych etapów postępowania projektowego, tj.:

Planowania projektowania i rozwoju (pkt 8.3.2),

 • np. procedury w odniesieniu do identyfikacji potencjalnych klientów, oceny i przystępowania do przetargów, identyfikacji potencjalnych możliwości zawierania umów – przy uwzględnieniu celów biznesowych, identyfikacji i rozwijania możliwości sprzedażowych, plany projektowe (przykładowo plan zarządzania projektem) – w tym wymagane przez klienta działania, wyroby i usługi projektu, istotne strony zainteresowane, procedury postępowania z ryzykiem i incydentami, np. przykłady zaplanowanych działań w celu zapobieżenia czy ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w sytuacjach awaryjnych, przydział różnych uprawnień i odpowiedzialności a także celów dla osób z zespołu projektowego, zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rejestry maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania wyrobu lub usługi, flow charty operacji, procedury i instrukcje, stany magazynowe, specyfikacje materiałowe, itd.

Danych wejściowych do projektowania i rozwoju (pkt 8.3.3) i Danych wyjściowych z projektowania i rozwoju (pkt 8.3.5),

 • przy uwzględnieniu, że dane wyjściowe z projektowania powinny spełniać kryteria stawiane danym wejściowym i uwzględniać np. parametry procesu (np. temperatura), parametry użytkowe (np. klasa korozyjności), funkcję, wydajność, bezpieczeństwo, jakość, niezawodność, trwałość, identyfikacji itp. wyrobu i usługi, zawarte np. w umowach z klientami, na rysunkach technicznych, w specyfikacji, bazie danych organizacji z poprzednich projektów, informacji zwrotnych od dostawców. Ponadto możemy przedstawić auditorowi np. normy techniczne, standardy branżowe lub inne wymagania prawne dotyczące przedmiotu projektowania czy katalogi produktów. Dane wyjściowe możemy pokazać w informacjach procesu odnoszących się do zakupów, produkcji, magazynowania, wysyłki, pakowania i innych działań, itd.

Nadzoru nad projektowaniem i rozwojem (pkt 8.3.4)

 • np. przegląd projektowania w odniesieniu do planu projektowania i rozwoju, zatwierdzenia projektu na kolejnych jego etapach, rejestr planowanych wyników i ich ocena, działania korekcyjne odnoszące się do problemu, który ujawnił się w procesie, zapisy potwierdzające przeprowadzenie walidacji, itp.

Zmian w projektowaniu i rozwoju (pkt 8.3.6)

 • np. zapisy potwierdzające nadzór nad zmianami w projektowaniu, np. obieg informacji mailowej od klienta dotyczący zmiany, naniesienie oczekiwanej zmiany na rysunek techniczny i potwierdzenie zmiany podpisem klienta na przedmiotowym rysunku, itp.

Praktyczny przykład

Prześledźcie przebieg losowych zapytań lub zleceń w procesie projektowania w odniesieniu do zidentyfikowanych etapów przebiegu procesu i wymagań normy względem Projektowania i rozwoju wyrobów i usług.

Jest to jedna z technik auditowania, która pozwala przekonać się czy proces jest skutecznie realizowany.  

W tym celu możecie porozmawiać z szefem projektowania i rozwoju, przedstawicielem kierownictwa, personelem zajmującym się klientami i dostawcami oraz personelem projektowania i rozwoju.

Szkolenie ISO 9001 System i Narzędzia – zrozum w przystępny sposób – szkolenie online dostępne natychmiast

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001, zapraszam na szkolenie. ISO 9001 System i Narzędzia. W przystępny sposób dowiesz się co to jest norma ISO 9001. Zrozumiesz każdy punkt od 0 do 10. Nie czekaj tylko działaj – dla czytelników tego artykułu przygotowaliśmy specjalny kod: ISO9001 , który daje dodatkowo 20% upustu.

Szkolenie prowadzone jest w przystępnej formie i bardzo zrozumiałym języku. Jedną z przykładowych lekcji możesz sprawdzić poniżej.

Nasze szkolenie to:

 • 60 lekcji wideo, w której omawiamy każdy punkt normy
 • przykładowe narzędzia, dokumenty i odpowiedzi dla audytora, aby spełnić wymagania
 • 365 dni dostępów do materiałów
 • 365 dni wsparcie trenera w zamkniętej grupie

Nie czekaj – poznaj więcej szczegółów na temat szkolenia i skorzystaj z kodu: ISO9001, który obniży cenę kursu o 20%!! ????

>>>> Chcę poznać szczegóły Szkolenia <<<<

Podsumowanie

Proces projektowania i rozwoju to newralgiczny sektor działalności przedsiębiorstwa. Najważniejsze jest, aby skutecznie przeprowadzić identyfikację poszczególnych etapów działań i zapewnić ich zgodność z wymaganiami normy. Naturalnie poprzedzimy go zdefiniowaniem poszczególnych elementów przebiegu procesu. W tym celu możemy użyć różnych narzędzi jakościowych (najprostsze z nich to oczywiście Diagram żółwia).

Miejmy na uwadze, że każda firma jest wyjątkowa. Wdrożenie ISO 9001 Systemu Zarządzania Jakością wymaga od organizacji indywidualnego planu implementacji normy. A także identyfikacji wszystkich procesów, opisania ich sekwencji i interakcji. Kryteria i metody planowania, funkcjonowania i kontroli tych procesów muszą być zgodne z wymaganiami normy, klientów i własnej organizacji.

Zawsze podkreślam, że proces projektowania i rozwoju (jak każdy inny w organizacji), powinien być zaplanowany i utrzymywany na miarę konkretnej organizacji.

Pamiętajmy to norma jest dla nas, a nie my dla normy.

Jeżeli ktoś czuje niedosyt po tym artykule, proszę pytać, chętnie odpowiem.

Autorka: Edyta Nogaj