fbpx
ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – zakres systemu zarządzania jakością i jego procesy.

ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – zakres systemu zarządzania jakością i procesy – poznaj szczegóły

W światowym krajobrazie biznesowym, norma ISO 9001 stała się synonimem doskonałości zarządzania jakością. ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 odgrywają ważną rolę w ugruntowywaniu jej podstaw i zrozumieniu jej głębokiej istoty. Punkt 4.3 skupia się na definiowaniu zakresu systemu zarządzania jakością, dostarczając ramy dla organizacji w celu identyfikacji wymogów oraz oczekiwań stron zainteresowanych. Z kolei punkt 4.4 rzuca światło na zarządzanie procesami i podkreśla, jak te procesy są wzajemnie powiązane, co jest kluczowe dla efektywności systemu. W tym artykule zagłębimy się w te dwa elementy, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie i aplikację w praktycznym środowisku biznesowym.

ISO 9001 pkt 4.3-Określenie zakresu systemu zarządzania jakością

Pkt 4.3 ISO 9001:2015 mówi nam czym jest zakres systemu zarządzania jakością.

Zakres systemu zarządzania jakością opisuje do jakich wyrobów i usług, które to organizacja dostarcza swoim klientom, odnosi się system.

W celu ustalenia zakresu systemu norma wymaga, aby określić granice i możliwości zastosowania systemu zarządzania jakością.

Norma wymaga również, aby przy określaniu zakresu organizacja rozważyła nie tylko wyroby i usługi organizacji, ale również:

 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w pkt 4.1
 • istotne wymagania stron zainteresowanych, o których mowa w pkt 4.2

Punkty 4.1 i 4.2 normy szczegółowo omówiłam w artykule dotyczącym kontekstu organizacji.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Np. jeśli oczekiwaniem klientów jest dystrybucja produktu za pomocą określonej technologii – w tym wypadku sklepu internetowego, zakres będzie wskazywał: „Marketing produktów na platformie internetowej.”

Organizacja powinna stosować wszystkie! wymagania ISO 9001:2015, jeżeli mają one zastosowanie w ramach określonego zakresu jej systemu zarządzania jakością. Innymi słowy – nie można wyłączyć lub pominąć żadnego wymagania normy. Chyba, że to wymaganie nie ma zastosowania do naszego systemu zarządzania jakością. Wówczas możemy uzasadnić naszą decyzję przedstawiając obiektywne dowody. Niezastosowanie danych punktów normy nie ma wpływu na zgodność wyrobów i usług oraz na zwiększenie satysfakcji klienta.

Tak więc, zakres systemu powinien również zawierać wyłączenia i wskazywać, której lokalizacji organizacji one dotyczą. Decyzję podejmiemy najskuteczniej dokonując przeglądu możliwości stosowania wymagań ze względu np. na wielkość i złożoność organizacji, przyjęty model zarządzania, zakres działań organizacji, ryzyka i szanse itd.

Należy pamiętać, że każda lokalizacja organizacji objęta zakresem, musi być auditowana oddzielnie.

Dokładne i prawidłowe zdefiniowanie zakresu jest kluczowe. Określa nie tylko jakie wyroby i usługi obejmuje. Determinuje procesy, operacje, działania (takie jak np.: produkcja, marketing, sprzedaż, serwis, wsparcie administracyjne, projektowanie i rozwój), a także zasoby.

ISO 9001 pkt 4.4 – System zarządzania jakością i jego procesy

Kolejny punkt normy – 4.4 System zarządzania jakością i jego procesy. Punkt ten precyzuje według jakich zasad powinien być ustanowiony system zarządzania jakością oraz wskazuje wymagania względem procesów.

Te zasady to:

 • ustanowienie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. W praktyce oznacza to, że organizacja powinna ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić system zarządzania jakością łącznie z potrzebnymi procesami i ich wzajemnym oddziaływaniem, zgodnie z przedmiotową normą,
 • określenie procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością i ich zastosowania w organizacji,
 • doskonalić te procesy i sam system zarządzania jakością,
 • w zakresie, w jakim jest to niezbędne, organizacja powinna utrzymywać udokumentowane informacje i przechowywać je, aby mieć pewność, że procesy są realizowane tak, jak je zaplanowano.

Norma ISO 9001:2015 stosuje podejście procesowe. Umożliwia to organizacji efektywne planowanie procesów, ich interakcji (pkt 0.1 Postanowienia ogólne). A co za tym idzie – skutecznej realizacji wyrobów i usług.

ISO 9001 pkt 4.4 – Jakie procesy powinny być ujęte w systemie zarządzania jakością?

W systemie zarządzania jakością musimy ująć wszystkie procesy, które są potrzebne do realizacji wyrobów i usług. Mające wpływ na ich przeznaczenie i jakość.

W jaki sposób zidentyfikować procesy i określić, które z nich powinniśmy objąć systemem? Nie jest łatwo je zauważyć. Jeżeli organizacja nie stosowała do tej pory podejścia procesowego, to nie udokumentowano procesów w żaden sposób. Z pomocą mogą nam przyjść gotowe narzędzia i metody. Należy wybrać takie narzędzie czy metodę, która jest najbardziej odpowiednią dla „naszej” organizacji i jej procesów. Niezależnie od tego powinniśmy przeprowadzić analizę poszczególnych działań, które są wykonywane.

Gotowe narzędzia i metody

 • TOGAF (The Open Group Architecture Framework),
 • Macierz (siatka) Zachmana,,
 • Strategiczna karta wyników Balanced Scorecard (BSC),
 • Modele referencyjne (propozycje klasyfikacji procesów), takie jak np.:
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
  • Supply Chain Operations Reference Model (SCOR),
  • Process Classification Framework (PCF),
  • Klasyfikacja wg American Productivity and Quality Center (APQC),
  • Perfomance Framework autorstwa Rummlera i Brach’a,
 • Relacje między procesami – procesy łączą się w sekwencje, np. połączenie zakupów, produkcji, sprzedaży, dostawy, wsparcia dla klientów. Do tych procesów możemy potrzebować procesów pomocniczych, np. zakupy i produkcja może potrzebować magazynowania. Proces możemy podzielić na podprocesy (dekompozycja) lub możemy mieć różne wersje tego samego procesu (specjalizacja).
 • Architektura procesów – możemy wskazać kilka poziomów procesów (w dużej korporacji, w mniejszych organizacjach tych poziomów będzie mniej).

Idąc od góry:

 • poziom działań biznesowych definiuje działania biznesowe, odróżnia procesy operacyjne zorientowane na klienta od procesów strategicznych i zarządzania,
  • poziom grupy procesów pokazuje grupy powiązanych funkcji biznesowych oraz megaprocesy (strumienie),
  • poziom procesów głównych to główne procesy, które są powiązane w ramach megaprocesów (strumieni),
  • poziom procesów biznesowych zawiera dekompozycję głównych procesów do kluczowych dla sukcesu organizacji procesów biznesowych,
  • poziom procesów operacyjnych to szczegółowe opisy procesów uwzględniających warianty, ścieżki postępowania, sprzężenia,
  • poziom procesów szczegółowych to dalsza dekompozycja procesów operacyjnych uwzględniająca szczegółowe instrukcje postępowania, instrukcje stanowiskowe,
 • System ERP, w którym procesy są zarządzane zgodnie ze zdefiniowanym przepływem pracy, np.: oferta, zamówienie klienta, planowanie i harmonogram (MRP), pobieranie rekomendowanych propozycji produkcji, zakupy, outsourcing, produkcja, dostawa, fakturowanie, działania posprzedażowe. Takie systemy dyktują użytkownikowi kolejność działań.

ISO 9001 pkt 4.4 – kolejność działań w identyfikacji procesów

Kolejność działań w identyfikacji procesów, za dr hab. Sławomirem Wawakiem[i], może wyglądać następująco:

 • ustalenie terminologii używanej w organizacji (tak, aby wszyscy pracownicy, uczestniczący w identyfikacji procesów, mówili tym samym językiem). Ja, z doświadczenia wiem, że skuteczne w tym wypadku będzie np. szkolenie zespołu wdrożeniowego,
 • identyfikacja megaprocesów, tj. przepływów pomiędzy dostawcą a klientem, wg. ustalonych kryteriów, np. rodzaju produktów i usług,
 • identyfikacja sekwencji procesów biznesowych dla każdego megaprocesu wg. ustalonych kryteriów, np. cyklu życia produktu,
 • identyfikacja podprocesów zarządzania oraz wsparcia, np. w procesie zaopatrzenia – proces oceny dostawców czy proces zawierania umów z dostawcami,
 • dekompozycja i specjalizacja procesów.

Uwaga: warto zastanowić się na ile jest rzeczywiście zasadne, aby w tej konkretnej organizacji prowadzić głęboką dekompozycję procesów. Z jednej bowiem strony dużym i złożonym procesem trudniej się zarządza niż mniejszym. Wprowadzenie podziału między procesami wprowadza czynnik ryzyka. Pamiętajmy, że najczęściej niesprawności występują na granicach między procesami. Z kolei w większym procesie łatwiej jest znaleźć potencjały doskonalenia:

 • opracowanie opisów procesów,
 • sprawdzenie kompletności i spójności procesów (poszukiwanie luk, nałożeń i braków),
 • lista kontrolna identyfikacji procesów (czy na pewno jest to proces czy tym procesem da się sterować itd.).

Przez wskazanie powyższych narzędzi i metod chciałam tylko zasygnalizować, że nie jesteśmy bezradni w budowaniu jakości w organizacji. Lecz dysponujemy pewną gotową wiedzą, którą możemy wykorzystać.

Efektem identyfikacji procesów i działań w organizacji, która obejmuje system zarządzania jakością jest najczęściej grafika, tzw. mapa procesów. Mapa procesów ilustruje procesy i ich zastosowanie w organizacji oraz sekwencje tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie.

Podział procesów

Procesy dzielimy na:

 • zarządcze, czyli te, dzięki którym organizacja skutecznie funkcjonuje i osiąga zamierzone efekty,
 • główne, czyli te, dzięki którym organizacja zarabia (np. sprzedaż, produkcja),
 • pomocnicze, czyli te, które są niezbędne do realizacji procesów zarządczych oraz głównych (np. IT, kadry i płace, BHP),
 • zewnętrzne, czyli te, które zlecamy innym podmiotom (np. księgowość) i te, które realizowane są na zewnątrz naszej organizacji (np. serwis maszyn i urządzeń),
 • specjalne, czyli te, w których zgodność otrzymanego wyrobu, nie może być zweryfikowana łatwo lub ekonomicznie (np. spawanie).

Dodatkowo musimy pamiętać, aby zdefiniowane procesy odnosiły się do odpowiednich wymagań normy ISO 9001:2015. Takich jak np. przegląd zarządzania, zarządzanie zasobami, ale także wielu wymagań jakościowych dotyczących funkcjonowania systemu. Na przykład, kiedy projektujemy proces ofertowania lub sprzedaży wyrobów klientowi, musimy wziąć pod uwagę specyfikację zawartą w punkcie normy 8.2 Określenie potrzeb rynku i interakcje z klientami.

Procesy zewnętrzne, tzw. outsourcing, występują wówczas, kiedy organizacja zdecydowała się na wykonanie pewnego procesu. Bądź działania przez organizację zewnętrzną (dostawcę zewnętrznego). Procesy zlecone na zewnątrz, które są częścią wyrobu lub usługi, muszą być zidentyfikowane i włączone do systemu zarządzania jakością. Organizacja powinna zapewnić, że procesy zlecone na zewnątrz są nadzorowane (pkt 8.1). Innymi słowy, przekazanie zadania dostawcy zewnętrznemu nie zwalnia organizacji z odpowiedzialności za zgodność ze wszystkimi wymaganiami klienta, ustawowymi i regulacyjnymi.

ISO 9001 pkt 4.4 – wymagania

Kiedy już spełniliśmy wymaganie pkt 4.4 normy, które mówi, że organizacja powinna określić procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji, powinniśmy spełnić kolejne – zgodne z klauzulą tego samego pkt, tj. określić:

 • nazwę procesu – sformułowaną tak, aby jednoznacznie kojarzyła się z procesem,
 • właściciela procesu – osobę odpowiedzialną za ten proces i posiadającą właściwe uprawnienia,
 • cel procesu – zadanie strategiczne dla tego procesu,
 • zakres procesu – realizowane czynności,
 • zasoby potrzebne do realizacji tego procesu, np. zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy, informacje, zasoby naturalne, materiały, zasoby finansowe,
 • określenie klienta procesu,
 • wymagane wejścia (od kogo, co, gdzie) i oczekiwane wyjścia procesów (komu, co, gdzie), które są jednocześnie danymi wejściowymi do innego procesu,
 • procedury związane z procesem,
 • wymagane udokumentowane informacje (zapisy) z realizacji zadań, dokumenty będące potwierdzeniem realizacji procesu,
 • wskaźniki i mierniki procesu, i ich wartości oczekiwane,
 • ryzyka i szanse.

Powyższe elementy składają się na opis procesu, który można zawrzeć opisowo np. w tzw. karcie procesu.

ISO 9001:2015 wymaga również, aby:

 • oceniać te procesy i wdrażać wszelkie zmiany niezbędne do zapewnienia, aby procesy te osiągały zamierzone wyniki oraz
 • doskonalić procesy i system zarządzania jakością.

Szczegółowe wymagania dotyczące oceny zamierzonych wyników w procesach znajdziemy w pkt 9 normy – Ocena efektów działania.

Dodatkowo organizacja musi zainicjować działania doskonalące obejmujące cały system i systematycznie identyfikować możliwości doskonalenia działań i procesów w nim zawartych. W praktyce, projektując i definiując procesy systemu zarządzania jakością, organizacja powinna wdrożyć metody i narzędzia, które pozwolą na identyfikację możliwości doskonalenia, np. Cykl PDCA  (w szczególności omówiony w pkt 0.3.2 normy), metody statystyczne, modelowanie procesów, przeprojektowanie i reengineering, selekcja procesów itp.).

ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – co musi być spełnione w firmie?

Pkt 4.3 ISO 9001:2015 zawiera następujące wymagania względem organizacji:

 • organizacja powinna określić granice i możliwości zastosowania systemu zarządzania jakością w celu ustanowienia jego zakresu,
 • przy określaniu zakresu organizacja powinna rozważyć:
  • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w pkt 4.1,
  • istotne wymagania stron zainteresowanych, o których mowa w pkt 4.2,
  • wyroby i usługi organizacji,
 • organizacja powinna stosować wszystkie wymagania normy ISO 9001:2015, jeżeli mają one zastosowanie w ramach zakresu jej systemu zarządzania jakością,
 • organizacja powinna utrzymywać w formie udokumentowanej informacji zakres systemu zarządzania jakością,
 • zakres powinien określać rodzaje wyrobów i usług, które obejmuje, oraz podawać uzasadnienie dla każdego wymagania normy ISO 9001:2015, które organizacja uznała za niemające zastosowania do zakresu jej systemu zarządzania jakością, tzn. nie wpływają na zdolność lub odpowiedzialność organizacji do zapewnienia zgodności jej wyrobów i usług oraz zwiększania satysfakcji klientów.

ISO 9001 pkt 4.4 – wymagania

Pkt. 4.4 ISO 9001:2015 zawiera wymagania względem organizacji, które mówią, że organizacja powinna:

 • ustanowić, wdrożyć, utrzymywać system zarządzania jakością łącznie z potrzebnymi procesami i ich wzajemnym oddziaływaniem zgodnie z wymaganiami niniejszej normy,
 • doskonalić system zarządzania jakością łącznie z potrzebnymi procesami i ich wzajemnym oddziaływaniem zgodnie z wymaganiami niniejszej normy,
 • określić procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością,
 • określić jak te procesy zostaną zastosowane w systemie zarządzania jakością,
 • określić wymagane wejścia i oczekiwane wyjścia z tych procesów,
 • określić sekwencję (kolejność) tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie,
 • określić i stosować kryteria i metody (uwzględniając monitorowanie, pomiary i powiązane wskaźniki efektów działania) potrzebne do zapewnienia skutecznego przebiegu i nadzorowania tych procesów,
 • określić zasoby potrzebne do tych procesów i zapewnić ich dostępność,
 • przypisać odpowiedzialność i uprawnienia w tych procesach,
 • uwzględnić ryzyka i szanse z wymaganiami pkt 6.1 (Działania odnoszące się do ryzyk i szans) niniejszej normy,
 • oceniać te procesy i wdrażać wszelkie zmiany niezbędne do zapewnienia, aby procesy te osiągały zamierzone wyniki,
 • doskonalić procesy i system zarządzania jakością,
 • utrzymywać (w zakresie, w jakim jest to niezbędne) udokumentowane informacje w celu wsparcia funkcjonowania swoich procesów i przechowywać je.

ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – jakie dokumenty?

 • pkt 4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania jakością – stawia wymaganie, aby utrzymywać jako udokumentowaną informację zakres systemu zarządzania jakością organizacji. Z uwagi na to, że aktualna norma nie wymaga prowadzenia Księgi Jakości, zakres wraz z ewentualnym wyłączeniem i uzasadnieniem tego wyłączenia oraz informacją jakiej lokalizacji dotyczy zakres – można zawrzeć np. w Polityce Jakości. Certyfikat systemu zarządzania jakością zawiera zakres systemu zarządzania,
 • zakres systemu zarządzania jakością i ewentualne wyłączenia muszą być utrzymywane jako udokumentowane informacje, muszą być tworzone, aktualizowane i kontrolowane zgodnie z wymaganiami pkt 7.5 Udokumentowane informacje,
 • pkt 9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena stawia m.in. wymaganie, że organizacja powinna określić co należy monitorować i przeglądać, oraz że należy przechowywać udokumentowane informacje (zapisy) jako dowód wyników. To wymaganie jest ze wszech miar uzasadnione, ponieważ te zapisy przydają się właśnie do analizy, do oceny i do podejmowania decyzji, np. podczas włączenia nowego procesu, operacji i wyrobu do systemu zarządzania jakością.
 • pkt 4.4.2 normy, odnosząc się do systemu zarządzania jakością i jego procesów, wymaga udokumentowanych informacji oraz ich przechowywania w celu wsparcia funkcjonowania procesów oraz aby mieć pewność, że są one realizowane tak, jak je zaplanowano. Zakres i poziom szczegółowości dokumentacji powinien być ustalony przez organizację zgodnie z jej potrzebami. Należy jednak pamiętać, że, np. podczas auditu, trzeba będzie naszą decyzję uzasadnić.

ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – udokumentowane informacje

Jako udokumentowane informacje możemy posiadać np.: mapę procesów, opisy procesów, procedury, instrukcje pracy i inne dokumenty odnoszące się do czynności realizowanych w tych procesach, np. w procesie sprzedaży wyrobów do klienta musimy wziąć pod uwagę specyfikację zawartą w pkt 8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług; określając zasoby będziemy odnosili się do specyfikacji zawartej w pkt 7.1 Zasoby; i dalej – odpowiedzialność i uprawnienia w procesach mogą znaleźć się w opisie stanowiska pracy; wskaźniki procesów, wyniki, trendy i ich analiza – w przeznaczonym do tego celu arkuszu Excel; raport z przeglądu zarządzania itd.

W rozdziale 7.5 Udokumentowane informacje omówione są metody i podstawy definiowania i utrzymywania udokumentowanych informacji .

ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – jakie procesy?

ISO 9001:2015 w pkt 4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania jakością – definiuje, w jakich obszarach i granicach działa organizacja oraz opisuje wyroby i usługi, zasoby, procesy, operacje, do których odnosi się system jakości, natomiast w pkt 4.4 System zarządzania jakością i jego procesy – stawia wymagania organizacji, aby ta określiła procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji oraz sekwencje tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie.

Procesy zarządzania (czy też zarządcze) w każdej jednostce organizacyjnej (posiadającej system zarządzania) są podobne do siebie i sprawują nadzór nad dokumentami tego systemu. Taki punkt widzenia prowadzi nas do konkluzji, że zakres systemu zarządzania jakością, sam system i jego procesy są objęte procesem zarządczym organizacji.

ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – jakie dowody na audycie pokazać?

Jak już wspomniałam wyżej, aktualna norma nie wymaga prowadzenia Księgi Jakości. Dlatego zakres wraz z ewentualnym wyłączeniem i uzasadnieniem tego wyłączenia oraz informacją jakiej lokalizacji dotyczy zakres – można zawrzeć np. w Polityce Jakości. Zakres systemu zarządzania jakością będzie także zawarty na Certyfikacie systemu zarządzania jakością.

Co się tyczy samego systemu zarządzania jakością oraz procesów pkt 4.4.2 wymaga w tym obszarze udokumentowanych informacji. Przykłady opisałam w rozdziale wyżej „Jakie dokumenty”.

Praktyczny przykład

Poniżej przykładowe zakresy dla systemu zarządzania jakością:

 • „Produkcja etykiet papierowych, tekstylnych i z tworzyw sztucznych, produkcja taśm termotransferowych oraz handel urządzeniami do druku termotransferowego. Działalność szkoleniowa, doradcza i informacyjna.”
 • „Produkcja wyrobów metalowych metodą tłoczenia, wykrawania i spawania.”
 • „Projektowanie, produkcja i sprzedaż etykiet, i innych identyfikatorów z tworzyw sztucznych. Produkcja izolatorów z tworzyw sztucznych dla elektroniki.”

Poniżej przykładowe wyłączenia z tytułu:

 • 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług:

„Organizacja nie rozwija żadnych wyrobów i usług”

 • 8.5.3 Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych

„Organizacja nie posiada pod nadzorem, nie używa, nie przechowuje, nie utrzymuje zapasów ani nie inwentaryzuje mienia należącego do klientów lub dostawców zewnętrznych.”

Na podstawie mapy procesów (rysunek), kierując się zaznaczonymi powiązaniami i wymaganiami ISO 9001:2015 uzupełnijmy wspólnie przykładową kartę procesu:

KARTA PROCESU PG-2 ZAKUPY

 1. Cel procesu:

Proces ma na celu dokonywanie zakupów, usług i wyrobów o wymaganej jakości u nadzorowanych dostawców, którzy są oceniani na podstawie zdefiniowanych kryteriów doboru oraz poddawani okresowej ocenie

 • Właściciel procesu:

Kierownik Działu Zakupów i Logistyki

 • Dane wejściowe:
  • kryteria oceny dostawców,
  • ewidencja dostawców,
  •  
 • Dane wyjściowe:
  • karta oceny dostawcy,
  • wyniki oceny dostawców,
  •  
 • Odpowiedzialność i uprawnienia

          Właściciel firmy za:

 • podpisanie umowy z dostawcą,
  •  

          Kierownik Działu Zakupów i Logistyki za:

 • ocenę dostawcy wraz z jej udokumentowaniem,
  •  
 • Wykres przebiegu procesu (algorytm) lub realizowane czynności, np.
  • weryfikacja zamówienia na produkt,
  •  
 • Ocena procesu

Kryteria oceny i wskaźniki:

 • materiały niezgodne w trakcie przyjęcia dostawy; ocena roczna; monitorowanie kwartalne,
  •  

Wartości wskaźników do ustalonych kryteriów definiowane są na przeglądzie zarządzania i zawarte w karcie wskaźników.

 • Zasoby:
  • finansowe;
  •  
 • Ryzyko:
  • ryzyko zniszczenia towaru podczas transportu,
  •  
 • Szanse:
  • rozbudowa siedziby – zwiększenie pojemności magazynowej,
  •  
 • Wykonywane zapisy oraz okres ich przechowywania”
  • ewidencja dostawców – okres przechowywania: 3 lata,
  •  

Rozważcie, jak mogłaby wyglądać Wasza karta procesu tak, aby wszystkie potrzebne informacje wynikające z wymagań normy znajdowały się w jednym miejscu.

Szkolenie ISO 9001 System i Narzędzia – zrozum w przystępny sposób – szkolenie online dostępne natychmiast

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat normy ISO 9001, zapraszam na szkolenie. ISO 9001 System i Narzędzia. W przystępny sposób dowiesz się co to jest norma ISO 9001. Zrozumiesz każdy punkt od 0 do 10. Nie czekaj tylko działaj – dla czytelników tego artykułu przygotowaliśmy specjalny kod: ISO9001 , który daje dodatkowo 20% upustu.

Szkolenie prowadzone jest w przystępnej formie i bardzo zrozumiałym języku. Jedną z przykładowych lekcji możesz sprawdzić poniżej.

Nasze szkolenie to:

 • 60 lekcji wideo, w której omawiamy każdy punkt normy
 • przykładowe narzędzia, dokumenty i odpowiedzi dla audytora, aby spełnić wymagania
 • 365 dni dostępów do materiałów
 • 365 dni wsparcie trenera w zamkniętej grupie

Nie czekaj – poznaj więcej szczegółów na temat szkolenia i skorzystaj z kodu: ISO9001, który obniży cenę kursu o 20%!! ????

>>>> Chcę poznać szczegóły Szkolenia <<<<

Podsumowanie

Mam nadzieję, że artykuł pomógł Wam zrozumieć co to jest zakres systemu zarządzania jakością oraz jak rozumieć system zarządzania jakością oraz jego procesy.

Jeżeli ktoś czuje niedosyt po tym artykule, proszę pytać, chętnie odpowiem.

Autorka wpisu: Edyta Nogaj – LINKEDIN


[i]Dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK, Identyfikacja procesów, online:Jakość zarządzania 9.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=eN38X29R4aY&t=58s , dostęp: 10.03.2023